Home | Sectorplannen | Achtergrond Actieteam

Achtergrond Actieteam crisisbestrijding

In het Sociaal Akkoord hebben sociale partners met het kabinet afspraken gemaakt over de bestrijding van de huidige economische crisis. De economie moet uit haar neerwaartse spiraal komen en werkloosheid moet zoveel mogelijk worden voorkomen door de inzet van VanWerkNaarWerk-trajecten. “..het vertrouwen in een toekomst moet weer de overhand krijgen..”

Om die reden hebben sociale partners op 6 juni 2013 het Actieteam crisisbestrijding ingesteld. In overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is Marjan Oudeman om als onafhankelijk voorzitter deze opdracht op zich te nemen.
Het Actieteam is breed samengesteld. Naast bestuurders en beleidsmedewerkers van werkgeversorganisaties en vakbonden zijn ook vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Forum, UWV, Aanpak Jeugdwerkloosheid en de ministeries van SZW en OCW actief in dit team. De leden van het Actieteam zijn zowel vanwege hun werk als vanwege hun persoonlijke betrokkenheid in het team benoemd. Voor de namen en achtergrond van de leden zie lijst van leden.

Onder leiding van de voorzitter komt het Actieteam eenmaal per maand bijeen om de stand van zaken rondom de sectorplannen te bespreken. Voortgang, knelpunten en hiaten worden onder de loep genomen. De actieteamleden fungeren ook als ambassadeurs om op deze wijze sectoren en regio’s te stimuleren een sectorplan te ontwikkelen.

Op 29 juni 2015 zit de opdracht aan het Actieteam crisisbestrijding erop. De termijn voor indiening van sectorplannen voor de derde en laatste tranche loopt 15 september 2015 af. Het aanjagen van sectorplannen hoeft niet meer. De kennis die het Actieteam de afgelopen twee jaar heeft opgedaan is gebundeld in het Overdrachtsdossier. Marjan Oudeman heeft dit dossier aan de minister en de voorzitters Ton Heerts en Michaël van Straalen van de Stichting van de Arbeid tijdens de slotbijeenkomst overhandigd met de wens dat zij deze kennis in de toekomst ook gebruiken.

Wat blijft is de ondersteuning aan de uitvoerders van sectorplannen. Drie medewerkers van de werkgeversorganisaties en de vakbonden - Erik Lemans, Paul van den Boom en Martijn Hordijk - zijn hiervoor(gedetacheerd) aan de slag bij het Actieteam. Ook de implementatiebijeenkomsten waar uitvoerders met al hun vragen en opmerkingen terecht kunnen gaan door.

Hulp nodig bij het opstellen van een sectorplan?
Bel of mail het Actieteam Crisisbestrijding
070-3499579 - actieteam@stvda.nl