Nieuws rondom sectorplannen

Handreiking Privacy

17 september 2018 - Het ministerie van SZW heeft in verband met de vele vragen over de aangescherpte privacywetgeving een handreiking ontwikkeld hoe hiermee om te gaan bij de verantwoording van uw maatregelen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG is de handreiking door SZW aangepast.

Handreiking privacy (PDF, 772 kB) 


Regeling sectorplannen heeft succes

16-11-2017

Dankzij de Regeling sectorplannen heeft het Sectorinstituut Transport en Logistiek 2638 mensen kunnen opleiden en plaatsen als chauffeur. 35 procent van deze nieuwe chauffeurs beroepsgoederenvervoer had het moment van aanname geen werk.

Lees het artikel.


Sectorplan Transport en Logistiek succesvol

13 november 2017 – 2600 nieuwe vrachtwagenchauffeurs. Spanning op de arbeidsmarkt vraagt om nog méér chauffeurs


Bijeenkomst: Méér chauffeurs voor de sector

6 november 2017 – Het sectorinstituut Transport en Logistiek presenteert op 13 november in Nieuwspoort Den Haag zijn resultaten


Verslag Lessons Learned Sectorplannen verschenen

6 september 2017 – Het ministerie van SZW heeft in het voorjaar van 2017 bij sociale partners, uitvoerders en andere betrokkenen van sectorplannen gevraagd naar de ervaringen met de uitvoering van sectorplannen. De ervaringen en geleerde lessen staan in de Lessons Learned Sectorplannen. Dit verslag is geschreven voor partijen en beleidsmakers die werken met subsidieregelingen. De formele tussenevaluatie over de resultaten van de sectorplannen en het behalen van doelen verschijnt dit najaar.


Sectorplan woningcorporaties

2 mei 2017 - Op 1 juli 2017 loopt het Sectorplan werkgelegenheid woningcorporaties af. Om de positieve samenwerking voort te zetten die met de sectorplannen is losgekomen, heeft het sectorinstituut FLOW nieuwe subsidies voor duurzame inzetbaarheid en mobiliteit aangevraagd bij het ministerie en het Europees Sociaal Fonds. Met succes!


Werkconferentie Sectorplannen: een schat aan ideeën

15 maart 2017: Deze bijeenkomst was een mooie (eerste) afsluiting van drie jaar hard werken aan de uitvoering van de sectorplannen. In de loop van 2017 zullen de meeste sectorplannen worden afgesloten. Maar dat betekent niet dat er daarna niets meer gebeurt.


Sectorplan WJK: 1 op de 7 medewerkers ondersteund bij ontwikkeling

15 november 2016: FCB, het sectorfonds dat zorg draagt voor de uitvoering van het sectorplan Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft de kerncijfers van de opbrengsten van hun sectorplan gepubliceerd.

Alle feiten & cijfers staan in infographics, waarmee je een indruk krijgt van de resultaten uit het sectorplan. Bekijk de infographics voor Welzijn & Maatschappelijke DienstverleningJeugdzorg en Kinderopvang. Ook is er een algemene infographic voor alle branches samen gemaakt.


Mini symposium ‘Op zoek naar (ver)binding’

7 november 2016:  Het O&O-fonds Post en Koeriers heeft een minisymposium met de titel Op zoek naar (ver)binding georganiseerd. Deze bijeenkomst was bedoeld om partijen met elkaar in contact te brengen en de eerste succesvolle ervaringen met duurzame inzetbaarheid bij Post en Koeriers met elkaar te delen.

Scholingsvouchers gericht op werkzoekenden buiten de sectorplannen

11 augustus 2016: In veel sectorplannen van de derde tranche zijn afspraken gemaakt over scholing. Daarnaast is er sinds mei 2016 de mogelijkheid voor werkzoekenden om bij UWV een scholingsvoucher te vragen, voor scholing in de richting van een kansberoep (zie lijst kansberoepen). Er zijn aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel vragen gesteld over hoe deze twee mogelijkheden zich tot elkaar verhouden. In dit bericht geven we aan wat het doel is van de scholingsafspraken in de sectorplannen en van de scholingsvouchers.

Scholing in de sectorplannen

Een sectorplan is veel meer dan scholing alleen. Het is een complete voorziening voor de werkzoekenden die van de maatregelen in het plan gebruikmaken. Deelnemers aan een sectorplan gericht op van werk naar werk, of van werkloosheid naar werk, krijgen een compleet traject aangeboden. Het gaat daarbij om bemiddeling, vaak gecombineerd met begeleiding en coaching en om- of bijscholing met (uiteindelijk) het concrete vooruitzicht op een baan bij een nieuwe werkgever. Een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties – en mogelijk meerdere betrokken organisaties zoals UWV, gemeenten of provincies – heeft zich gecommitteerd aan het sectorplan; deze partijen hebben getekend voor de uitvoering van hun plan binnen de kaders van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015.

Scholingsvouchers werkzoekenden

De scholingsvoucher voor werkzoekenden van UWV is een aanvullende voorziening. Het gaat hierbij om een tijdelijke subsidie op basis van een beperkt budget, voor werkzoekenden met een baan, met een WW-uitkering of werkzaam als zelfstandige. De scholingsvoucher moet worden ingezet voor scholing in de richting van een kansberoep. Een belangrijk deel van het scholingsvouchersbudget is specifiek gereserveerd voor werkzoekenden afkomstig uit de langdurige zorg. De scholingvouchers worden alleen verstrekt aan de werkzoekende zelf. Het ministerie wil met deze vouchers bereiken dat ook werkzoekenden die niet kunnen deelnemen aan één van de 28 sectorplannen derde tranche, kans maken op een nieuwe baan met behulp van scholing. Deelnemers aan een sectorplan uit de derde tranche kunnen daarom geen aanspraak maken op de scholingsvouchers voor werkzoekenden van UWV.


Slotconferentie sectorplan Primair Onderwijs

24 mei 2016: Sectorplan heeft tot nieuwe banen geleid. Sinds de sociale partners in het primair onderwijs twee jaar geleden met hulp van SZW hiermee startten, is veel bereikt in de aanpak van de gevolgen van krimp, vergrijzing en ontgroening voor (aankomende) leerkrachten.


Vernieuwde subsidiekaart cofinanciering sectorplannen

29 april 2016 – Het ministerie van SZW heeft de subsidiekaart vernieuwd. Deze is nu aangepast aan de laatste stand.


18 april 2016 – 50.000ste scholingstraject in het kader van regionale sectorplannen zorg

Op 5 april 2016, werd de 50.000ste deelnemer aan een scholingstraject in het kader van de regionale sectorplannen zorg geregistreerd. Dit aantal zal komende maanden nog verder oplopen. Deze mijlpaal werd bereikt binnen 2 jaar nadat het eerste van de in totaal 18 regionale plannen in mei 2014 door het Ministerie van SZW werd goedgekeurd.


31 maart 2016: Sectorplan Logistiek Twente loopt voorop

In 2013 is het sociaal akkoord gesloten waarbij het Kabinet en de sociale partners het eens zijn geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.


10 maart 2016: Positief resultaat eerste Sectorplan Transport en Logistiek

Het eerste sectorplan Transport en Logistiek zit in de afrondende fase en dus kan de balans worden opgemaakt. Vrijwel alle projecten hebben het gewenste resultaat opgeleverd. Zo is met succes ingezet op de begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw werk, blijvende inzetbaarheid van medewerkers en extra leerwerkplekken voor jongeren. Ruim één op de tien werknemers heeft van een van de maatregelen gebruik gemaakt.


14 maart 2016 gaat het sectorplan Noord Holland Noord van start!

Samen met de lancering van het digitale ‘Wie wil ik worden-plein’ geeft Huis van het Werk op maandag 14 maart het startschot voor uitvoering van het sectorplan ‘Intersectorale mobiliteit in Noord Holland Noord’.


26 februari 2016: Het sectorplan Samen Werk Maken Van Werk van de arbeidsregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe is goed geslaagd

De definitieve resultaten van alle arrangementen van het sectorplan Samen Werk Maken Van Werk I zijn bekend. Bovendien is een aantal arrangementen van het sectorplan vorig jaar december afgerond. Tijd om de balans op te maken. In de afgelopen twee jaar is geïnvesteerd in maar liefst 1604 arrangementen door 1604 jongeren, werkenden en WW-ers boven de 50 jaar. Daarbij zijn 551 werkgevers betrokken, en 27 organisaties die het sectorplan hebben ondertekend. Gideon Alewijnse, portefeuillehouder Onderwijs en Arbeidsmarkt namens de Strategische Board Stedendriehoek: “We hebben de behoeftes van jongeren en werkzoekenden in onze regio beter leren kennen, nog beter leren samenwerken en elkaars krachten/talenten weten in te zetten”.


19 februari 2016 – Het sectorplan voor de regio Zuidoost-Brabant is goedgekeurd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt ruim € 2,3 miljoen beschikbaar voor een sectorplan voor de arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. De bijdrage komt ten goede aan projecten waarin 740 deelnemers naar een (andere) werkgever worden begeleid. Werkgevers, werknemers en overheid werken hierin nauw samen; totaal is met de uitvoering € 4,6 miljoen gemoeid.


Klijnsma lanceert digitale rekenhulp voor werkgevers

15 februari 2016 - Op de website van het ministerie van SZW staat een digitale rekenhulp voor werkgevers. Met deze tool kunnen werkgevers snel en makkelijk bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 


 

Honderdste sectorplan van start

10 februari 2016 - Het honderdste sectorplan 'MKB Werkoffensief voor het Midden- en Kleinbedrijf in de regio Rotterdam' kan van start.


December 2015: Sectorplan transport maakt superstart

Er bestaat enorme belangstelling voor de 2.000 nieuwe banen uit het nieuwe Sectorplan Transport en Logistiek. Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek: “We bieden werkzoekenden die professioneel chauffeur willen worden een diploma met een gegarandeerde baan. De afgelopen dagen hebben we de eerste informatiebijeenkomsten gehouden. De overweldigende belangstelling bevestigt dat we op het goede spoor zitten en de sector een krachtige impuls kunnen geven.


17 november 2015: Tussenstand: 150.000 mensen geholpen door sectorplannen

Al bijna 150.000 mensen zijn door de sectorplannen geholpen. Zo schoolden werknemers zich om aan het werk te kunnen blijven, werden ze ondersteund zodat zij langer gezond kunnen blijven werken en werden werknemers begeleid naar ander werk. Dit is het tussenresultaat van de 76 sectorplannen die sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren. Dit schrijft minister Asscher vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.


16 oktober 2015: Groen licht voor sectorplan transport en logistiek 2016-2017

De sociale partners in de sector TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen willen de mobiliteit in de sector transport en logistiek verbeteren door de overgang van (dreigende) werkloosheid naar werk én van werk naar werk te vergemakkelijken. Met het sectorplan 2016-2017 slaan de sociale partners en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de handen ineen om mobiliteit van werknemers in de sector transport en logistiek te ondersteunen én tegelijkertijd te anticiperen op de groeiende behoefte bij bedrijven aan nieuwe chauffeurs.


7 oktober 2015 Sectorplan van MKB Limburg kan starten


7 september 2015 Brief minister Asscher aan Tweede Kamer

Minister Asscher bericht de Tweede Kamer dat hij extra monitor- en evaluatiemomenten heeft ingebouwd. (PDF, 99 kB)


3 september 2015 Persbericht van UWV


Groen licht voor regionaal sectorplan Drenthe en Hardenberg

Het regionale sectorplan Drenthe en Hardenberg is voor in totaal zes miljoen euro goedgekeurd. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt vandaag bekend dat hij hiervoor drie miljoen euro beschikbaar stelt. De werkgevers, vakbonden, maar ook provincie Drenthe en gemeenten investeren zelf samen ook drie miljoen euro.

In dit plan wordt gebruik gemaakt van Brug-WW met baangarantie voor één jaar. Zo worden negenhonderd werkzoekenden en met ontslag bedreigde werknemers aan de slag geholpen in beroepen waar een tekort is aan werknemers. Tenminste negentig procent van de mensen die zijn (om) geschoold krijgen ook daadwerkelijk een baan bij een nieuwe werkgever. Een deel daarvan zal ook over de grens in Duitsland aan de slag gaan. In de regio Drenthe en Hardenberg is vooral vraag naar medewerkers in de technische beroepen zoals de metaal en bouw. Het werkloosheidspercentage is hoog in de regio en er zijn relatief veel laag opgeleiden terwijl werkgevers in toenemende mate vacatures hebben op MBO+ niveau.

Minister Asscher vindt het belangrijk dat partijen in sectoren en regio’s met elkaar samenwerken in het bestrijden en voorkomen van werkloosheid. In totaal is 600 miljoen euro uitgetrokken voor de begeleiding van werk naar werk en het voorkomen van werkloosheid door bijvoorbeeld omscholing. In de derde aanvraagperiode voor de sectorplannen zijn inmiddels vijftien aanvragen voor ruim vijftig miljoen aan plannen ingediend. Op die manier willen werkgevers en vakbonden mensen aan de slag houden of aan nieuw werk te helpen. Tot nu toe zijn meer dan honderdtwintig aanvragen ingediend over alle drie de aanvraagperiodes. Werkgevers en vakbonden kunnen hun plannen nog tot en met 15 september 2015 indienen.
Bron: persbericht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 27 augustus 2015


Juli 2015 Brochure Succesverhalen

Opleidingsfonds Procesindustrie brengt een uitgebreide brochure uit met de titel Succesverhalen, van het Sectorplan voor de Procesindustrie.


29 juni 2015: Slotbijeenkomst Actieteam crisisbestrijding

Voorzitter Marjan Oudeman van het Actieteam crisisbestrijding biedt bij het stoppen van het Actieteam aan minister Asscher en voorzitters Ton Heerts en Michaël van Straalen het Overdrachtsdossier aan.


29 mei 2015 – Voortgang sectorplannen

Minister Asscher stuurt Tweede Kamer voortgangsrapportage over de sectorplannen. Vakbonden, werkgeversorganisaties en regio’s hebben samen al 776 miljoen euro voor de uitvoering van de sectorplannen toegezegd. Het kabinet heeft tot nog toe 424 miljoen euro cofinanciering toegezegd voor de uitvoering. De uitvoering ervan komt nu “echt op stoom'', schrijft Asscher aan de Kamer.
Er zijn inmiddels 77 plannen goedgekeurd en met de uitvoering begonnen. De 77 plannen willen in totaal 430.000 mensen te bereiken.


22 mei 2015 - Indiening voor sectorplannen derde tranche is verruimd tot 15 september 2015.

Meer informatie 

 


 

30 maart 2015: Verlenging doorlooptijd sectorplannen

Minister Asscher heeft de Regeling cofinanciering sectorplannen aangepast zodat toegekende sectorplannen op verzoek van de hoofdaanvrager ook voor andere maatregelen dan bbl-trajecten voor maximaal zes maanden kunnen worden verlengd. Zie de brief van de minister (PDF) aan het Ontwikkelfonds Creatieve Industrie van 30 maart 2015.


23 maart 2015: UWV en VakmanNU gaan samenwerken

UWV en VakmanNU gaan samen aan de slag om 200 werkzoekenden aan werk te helpen.


SAVE THE DATE: VAN-WERK-NAAR-WERK!

Allemaal kennen we wel concrete maatregelen als om- en bijscholing naar een vacature, het opzetten of het gebruikmaken van een mobiliteitscentrum en de begeleiding van werkzoekenden naar een nieuwe werkgever. Een concept als “van-werk(loosheid)-naar-werk” klinkt daarentegen vaag en blijft nogal abstract. Daarom heeft het Actieteam crisisbestrijding een conferentie op woensdag 15 april 2015 in Utrecht georganiseerd.


17 maart 2015: Veel 50-plussers ‘parttime’ in de WW

Actieplan 50+-werkt! meldt dat een kwart van alle werkloze 50-plussers ook betaald werk heeft.


12 maart 2015: Scoren in sectoren!

een bijeenkomst voor werkgevers en werknemers in Zuidoost-Brabant

Op 12 maart 2015 aanstaande organiseren het Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP), de BZW-kringen Eindhoven en Helmond, de Centrumgemeenten Eindhoven en Helmond een middag voor werkgevers en werknemers in deze regio over de mogelijkheden van de landelijke sectorplannen en het regionaal sectorplan Helmond-De Peel. Doel van deze middag is om zo concreet mogelijke ‘matches’ te realiseren tussen bedrijven en sectorplannen. De middag is in de eerste plaats bedoeld voor werkgevers in de regio maar belangstellenden uit andere regio’s zijn van harte welkom.


Persoonlijke ervaringen van werkgevers en werknemers

12 maart 2015 - De maatregelen uit de sectorplannen worden op verschillende manieren ingezet. Op de website sectorplannen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan persoonlijke ervaringen.


Sectorplan biedt kansplaatsen aan jong erfgoedtalent

10 februari 2015: “Deze kansplaats is voor mij een droombaan!”, zo vertelt Laurien de Gelder (26) minister Asscher over haar werkervaringsplaats. Vanuit het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap was de Gelder samen met Zanza Loupias (26) uitgenodigd hun ervaringen te delen bij een bijeenkomst van het ministerie van SZW op 10 februari 2015 over de sectorplannen. De kansplaatsen van beide dames maken deel uit van het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap. Het plan biedt jong erfgoedtalent een intensief scholingsprogramma én betaalde werkervaring.


Kansrijke beroepen

10 februari 2015: Update van het UWV-rapport 'Welke beroepen bieden kansen?'. Deze update is te vinden op de website werk.nl.


Flyer Cofinanciering sectorplannen

2 februari 2015 - SZW heeft een handzame flyer samengesteld met alle aandachtspunten voor een aanvraag voor cofinanciering van sectorplan.
Flyer (PDF, 223 kB)


De Kracht van de keten: Kunststof en rubber verdienen meer!

Eindhoven, 16 april 2015
Meer informatie


Masterclass helpt intercedenten 50-plussers naar werk te bemiddelen

Maandag 19 januari 2015 vindt de eerste masterclass ‘Verruim je blik’ plaats die de brancheorganisaties ABU en NBBU gratis aanbieden aan intercedenten. De masterclass biedt de medewerkers van uitzendbureaus tools en inspiratie om nog meer focus te leggen op het bemiddelen van 50-plussers.
Meer informatie  


Kansrijke beroepen

14 januari 2015 - UWV heeft de informatiepagina over kansrijke beroepen vernieuwd. Deze vindt u hier. Op deze pagina staat algemene informatie over kansrijke beroepen en opleidingen en ziet u in welke gevallen UWV aanvullend hierop een factsheet op maat opleveren.
Meer algemene regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie voor uw arbeidsmarktanalyse kunt u vinden via www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie.


Bijeenkomst over sectorplannen in de regio’s Stedendriehoek en Noord-Veluwe

De uitvoerders van sectorplannen laten graag de werkgevers in de regio’s Stedendriehoek en Noord-Veluwe de mogelijkheden die sectorplannen hun bedrijf kunnen bieden, zien. U bent van harte welkom op 29 januari 2015 van 17.00 tot 20.30 uur in Saxion, Handelskade 75 te Deventer.
Meer informatie over de bijeenkomst en inschrijfformulier.
Meer informatie over het sectorplan Stedendriehoek en Noord-Veluwe.


Extra voorlichtingsbijeenkomst over derde tranche sectorplannen

Het Actieteam crisisbestrijding organiseert 13 januari 2015 in de middag in Den Haag, SER-gebouw, in samenwerking met SZW een extra voorlichtingsbijeenkomst over de derde tranche sectorplannen. Meer informatie


Nieuwe website

3 december 2014 - Er is nu ook een publieksvriendelijk overheidssite over de sectorplannen gelanceerd: www.sectorplannen.nl


Aanpassing staffel overheadkosten in sectorplannen

2 december 2014 - Het ministerie van SZW maakt een aanpassing bekend in de staffel overhead in sectorplannen. Meer informatie.


Derde tranche Regeling sectorplannen

2 december 2014 – De Regeling sectorplannen is op 28 november ingrijpend aangepast voor de derde (en laatste) tranche die in 2015 ingaat. Meer informatie.


FNV: Ruim 300.000 werknemers gebaat bij sectorplannen tegen crisis

19 november 2014

De FNV vindt het bemoedigend om te zien dat tot nu toe al 323.000 mensen in sectoren baat hebben bij maatregelen om de gevolgen van de crisis te dempen. Daarbij gaat het vooral om scholing, begeleiding van werk-naar-werk, en scheppen van nieuwe leerwerkplekken. Tot nu toe is hiervoor ruim 300 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de sectoren zelf. Dit bedrag wordt aangevuld met eenzelfde bedrag door minister Asscher.
Volledige persbericht FNV
Meer informatie: FNV Voorlichting, Harrie Lindelauff 06 227 900 54  


Voortgangsrapportage sectorplannen

17 november 2014

Minister Asscher stuurt de Tweede Kamer een voortgangsrapportage over de versterking van de arbeidsmarkt met behulp van sectorplannen. Het betreft de stand van zaken na twee aanvraagrondes sectorplannen. Ook gaat de minister in op de voorwaarden voor de derde aanvraagronde sectorplannen en de introductie van het nieuwe instrument brug-WW. 
Brief Minister Asscher over voortgang sectorplannen (PDF, 728 kB)  


Voorlichtingsbijeenkomsten over derde tranche sectorplannen op 2, 9 en 11 december 2014

Het Actieteam crisisbestrijding organiseert 2, 9 en 11 december in samenwerking met SZW voorlichtingsbijeenkomsten over de derde tranche Regeling cofinanciering sectorplannen. Deze heeft ingrijpende veranderingen ondergaan waardoor het raadzaam is u te informeren zodat u na afloop kunt nagaan of u (ook) een aanvraag wilt indienen voor de derde tranche. De bijeenkomsten zijn ingericht per doelgroep. 2 en 11 december zijn bestemd voor potentiële partners in een samenwerkingsverband zoals werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV en instellingen voor beroepsonderwijs. 9 december is gericht op adviseurs.


Kansen voor Allochtone BBL'ers in het MBO

11 november 2014

In opdracht van FORUM heeft ITS, Radboud Universiteit te Nijmegen, onderzoek uitgevoerd naar de redenen van de achterblijvende instroom van allochtone jongeren in het MBO bbl en hoe deze instroom vergroot kan worden. Deze factsheet (PDF, 350 kB) is gebaseerd op dit onderzoek getiteld Verkenning kansen allochtone bbl’ers uit 2014.
Meer informatie: Z.Arslan@forum.nl, tel 31 (0)30 29 74 319


Aangepaste regeling voor sectorplannen derde tijdvak

Begin 2015 zal het ministerie van SZW het derde tijdvak openstellen waarin sectorplannen kunnen worden ingediend. Voor het derde aanvraagtijdvak komt er een aangepaste cofinancieringsregeling sectorplannen. De regeling wordt specifiek gericht op de cofinanciering van sectorplannen die de overgang bevorderen van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk.

Het doel daarvan is om gewenste overgangen vanuit werk en vanuit werkloosheid naar hetzelfde of een ander beroep te stimuleren bij een andere wekgever. In de regeling is ongewijzigd gebleven dat samenwerkingsverbanden eigenaar zijn van een sectorplan en dat het plan minimaal door een werknemersorganisatie en een werkgeversorganisatie ondertekend moet worden.
Meer info over sectorplannen derde tijdvak


Regionaal Sectorplan Maritiem succesvol van start in het nieuwe schooljaar

23 september 2014

In mei van dit jaar heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het Regionaal Sectorplan Maritiem. Met dit plan wordt hard gewerkt aan een positieve bijdrage aan de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid in de regio Rotterdam, Drechtsteden en Gorinchem.

Na de goedkeuring van het Regionaal Sectorplan Maritiem is Metalent voortvarend van start gegaan. Bij de officiële start per 1 september zijn veertig extra leerwerkbanen en arrangementen bewerkstelligd. Hierdoor is de scholingspool van Metalent gegroeid naar 120 leerlingen en studenten. Deze 40 jongeren zijn verdeeld over verschillende onderdelen, BBL-2, BBL-3, duale hbo-opleidingen en zij-instromers (kandidaten met een om- of bijscholing).
Lees verder persbericht (PDF)


Scholingsbudget nu ook voor werkzoekende 50-plusser

17 september 2014

Voortaan komen niet alleen 55-plussers met een WW-uitkering, maar ook werklozen vanaf 50 jaar in aanmerking voor een scholingsvergoeding om hun kansen op een baan te vergroten. Ook is de maximale vergoeding voor een opleiding verhoogd, tot € 1.000,- per persoon. Dit volgt uit de nieuwe subsidieregeling aanpak ouderenwerkloosheid die op 20 september van kracht is geworden.

Het kabinet stelde vorig jaar budget beschikbaar aan UWV voor de aanpak van de werkloosheid onder 55-plussers. Omdat de arbeidsmarktpositie van 50-plussers niet veel afwijkt van de groep 55-plussers, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling uitgebreid naar de leeftijdsgroep 50-plus. Met de uitbreiding zijn ook de voorwaarden voor het inzetten van het scholingsbudget versoepeld en is de ‘plaatsingsfee’ op enkele punten aangepast. Dit is de bonus die een uitzendbureau of een re-integratiebedrijf ontvangt als het een oudere werkzoekende aan een baan helpt. Lees verder

Voor meer informatie www.uwv.nl/50plus


Voorlichtingsbijeenkomsten administratie en verantwoording

17 juli 2014

Het Agentschap SZW organiseert in september 2014 voorlichtingsbijeenkomsten over de administratieve vereisten van de sectorplannen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de financieel verantwoordelijke van de sectorplannen en hun accountant. Zij ontvangen per e-mail een uitnodiging.
Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de deelnemers een toelichting op onder meer het controleprotocol, de managementletter, de leidraad regeling cofinanciering sectorplannen en de administratie- en verantwoordingseisen vanuit de regeling. De bijeenkomsten vinden plaats op 2, 9, 23 of 30 september 2014 van 10.00 tot 13.30 uur op het ministerie van SZW. Opgave voor een van deze bijeenkomsten kan uitsluitend via het inschrijfformulier op de site van het Agentschap SZW. 


Open voor kansen, open voor 50-plus

26 juni 2014

MKB Nederland en UWV hebben de handen ineen geslagen om werkgevers er toe te bewegen werkzoekende 50-plussers een kans te geven binnen hun bedrijf. MKB Nederland wil werkgevers mobiliseren om in elke sollicitatieprocedure ten minste één 50-plusser mee te nemen. Ook wordt werkgevers gevraagd of zij met een oudere werkzoekende een netwerkgesprek willen voeren. De meeste 50-plussers vinden een nieuwe baan via netwerken. Dus ieder gesprek is een kans voor een werkzoekende om zijn/haar netwerk en dus de kans op een baan te vergroten.

UWV en MKB Nederland brengen vanaf 26 juni -tijdens de Week van de Ondernemer - dit initiatief onder de aandacht van werkgevers via een massamediale campagne, Open voor kansen, open voor 50-plus. Ook is een speciale actiesite www.openvoor50plus.nl ingericht. Op deze website vinden werkgevers ook informatie over de financiële voordelen van het aannemen van een 50-plusser en over de dienstverlening van UWV en MKB. In de geluidsfragmenten vertellen twee werkgevers, t.w. Caroline Kortooms en Hans-Jaap Eijerkamp waarom zij meedoen aan deze campagne.


Actie geboden met invulling BBL-plaatsen

24 juni 2014

Het Actieteam vraagt de indieners van een goedgekeurd sectorplan waarin sprake is van extra BBL-plaatsen om snel actie te ondernemen zodat deze extra BBL-plekken daadwerkelijk per 1 september 2014 kunnen worden ingevuld. De ervaring leert dat het vaak veel voorbereidingstijd vergt voordat de plaatsen kunnen worden ingevuld. Dat betreft dan overleg met scholen en bedrijven en het werven van kandidaten. Omdat de meeste opleidingen per september starten, is het zaak hiermee nu aan de slag te gaan.


Minister Asscher schrijft de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de sectorplannen

29 mei 2014

In de eerste aanvraagperiode worden 185 duizend mensen geholpen door de sectorplannen voor een bedrag van ruim 230 miljoen euro. De sectoren zelf leggen minimaal hetzelfde bedrag bij. Het meeste geld gaat naar begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk, extra leerwerkplekken voor jongeren of het in dienst nemen van mensen met weinig kansen op werk. Ook wordt veel geïnvesteerd in scholing.

Dit schrijft minister Asscher vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De eerste aanvraagperiode was van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013. Van de 37 ingediende plannen zijn er 24 goedgekeurd. In de afgewezen plannen werd niet aangetoond dat de maatregelen leiden tot extra werk. Een aantal plannen is ingetrokken, om vervolgens in de tweede aanvraagperiode alsnog in te dienen. De tweede aanvraagperiode loopt vanaf 1 april tot en met 31 mei 2014. De regeling wordt in 2016 geëvalueerd.

De sectorplannen komen voort uit het sociaal akkoord dat het kabinet vorig voorjaar met werkgevers en vakbonden heeft afgesloten. Het kabinet heeft zeshonderd miljoen euro uitgetrokken om de plannen mede te financieren, hetzelfde bedrag komt uit de sectoren zelf. Het doel is om op korte termijn met ontslag bedreigde of ontslagen werknemers zo snel mogelijk aan werk te helpen, zodat werkloosheid wordt voorkomen. Op de lange termijn krijgen werkgevers en vakbonden een grotere rol, door te zorgen voor gezonde en geschoolde medewerkers en bemiddeling van werk naar werk. 

Minister Asscher: 185 duizend werknemers geholpen door sectorplannen

De brief vindt u hier.


Sectorplan Luchtvaart is goedgekeurd

23 mei 2014

Er is door SZW 5,4 miljoen euro aan cofinanciering toegezegd aan het Sectorplan Luchtvaart. In de sector luchtvaart werken circa 85.000 werknemers bij de luchtvaartbedrijven en de directe toeleveranciers en dienstverleners. De luchtvaart omvat naast de vliegtuig- en luchthavenoperatie ook sectoren zoals beveiliging, techniek, catering, horeca, detailhandel, logistiek en ICT. Dit sectorplan richt zich met name op beveiligers, dienstverleners aan passagiers en reizigers, vliegtuigtechnici en werknemers in de luchtvaartlogistiek, vliegtuigafhandeling en luchtvrachtafhandeling.


UWV publiceert Kansrijke beroepen. Waar is de arbeidsmarkt krap?

15 mei 2014

Ondanks de hoge werkloosheid zijn er bedrijven die moeite hebben om hun vacatures vervuld te krijgen. UWV is nagegaan in welke sectoren en voor welke beroepen op de korte en middellange termijn deze te vinden zijn. UWV analyseert dat met name in specifieke technische functies weinig aanbod is van personeel, zoals cnc-verspaners, monteurs en gecertificeerde lassers. Ook technisch tekenaars, constructeurs en calculators zijn gewild. In de ICT zijn de kansen goed voor bijvoorbeeld programmeurs, terwijl er op financieel gebied behoefte is aan bijvoorbeeld fiscalisten. In de zorg verdwijnen momenteel banen, maar is wel veel vraag naar wijkverpleegkundigen en bijvoorbeeld artsen ouderengeneeskunde.

De publicatie Kansrijke beroepen. Waar is de arbeidsmarkt krap? is hier te vinden.

Ondanks de hoge werkloosheid zijn er bedrijven die moeite hebben om hun vacatures vervuld te krijgen. UWV is nagegaan in welke sectoren en voor welke beroepen op de korte en middellange termijn deze te vinden zijn. UWV analyseert dat met name in specifieke technische functies weinig aanbod is van personeel, zoals cnc-verspaners, monteurs en gecertificeerde lassers. Ook technisch tekenaars, constructeurs en calculators zijn gewild. In de ICT zijn de kansen goed voor bijvoorbeeld programmeurs, terwijl er op financieel gebied behoefte is aan bijvoorbeeld fiscalisten. In de zorg verdwijnen momenteel banen, maar is wel veel vraag naar wijkverpleegkundigen en bijvoorbeeld artsen ouderengeneeskunde. De publicatie is te vinden.

Overeenstemming over raamovereenkomst voor sectorplannen zorg

22 april 2014

Werkgevers en werknemers in de zorg hebben met SZW overeenstemming bereikt over de raamovereenkomst voor de sectorplannen zorg. De definitieve beschikkingen verwacht het ministerie van SZW binnenkort af te geven. Sociale partners hebben in deze sectorplannen afgesproken om werknemers van werk naar werk te begeleiden of op te leiden voor ander werk. Doel is om zoveel als mogelijk gedwongen ontslag te voorkomen.

De veranderingen in de langdurige zorg leiden tot veranderingen in de aard van het werk. Dat geldt bijvoorbeeld voor zorginstellingen waar straks minder werk is omdat mensen langer thuis blijven wonen en daar zorg en ondersteuning krijgen. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals. De sectorplannen moeten zoveel mogelijk voorkomen dat werknemers worden ontslagen. Sociale partners hebben de ambitie om in totaal 80.000 werknemers naar ander werk te begeleiden of om te scholen voor een nieuwe functie binnen de zorg. Een derde van deze 80.000 werknemers wordt naar ander werk begeleid buiten de zorgsector. De rest wordt om- of bijgeschoold voor een nieuwe functie binnen de zorg, waarvan 5000 leerwerkplekken voor jongeren zijn bedoeld.

Deze voornemens kosten in totaal 200 miljoen euro, de helft voor rekening van de Regeling cofinanciering sectorplannen en de andere helft voor rekening van de zorgsectoren zelf. Deelnemende partijen zijn CNV Publieke Zaak, NU ’91, ActiZ, FBZ, GGZ Nederland, RegioPlus en VGN.  


Eerste regionale sectorplan krijgt beschikking

15 april 2014

Het regionale sectorplan Stedendriehoek en Noord-Veluwe is dinsdag 15 april voor 5 miljoen euro goedgekeurd, de regio zelf investeert 15 miljoen euro in het plan. Het is het eerste regionale sectorplan dat een beschikking heeft gekregen. De deelnemende partijen hebben het plan maandag 14 april in Apeldoorn gepresenteerd.

Om in de regio meer mensen aan de slag te krijgen of aan het werk te houden, hebben veertien gemeenten samen met werkgevers, vakbonden en onderwijs de handen ineengeslagen. De werkloosheid in de regio is relatief hoog en het opleidingsniveau relatief laag. Werkgevers krijgen met moeite hun vacatures in de techniek en economische richting vervuld. Tegelijk is het lastig voor ongeschoolden om aan de slag te komen. In dit regioplan wordt vooral ingezet op het aan werk helpen van jongeren en de begeleiding naar ander werk van met ontslag bedreigde werknemers. De deelnemende gemeenten zijn: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Lochem, Nunspeet, Olst-Wijhe, Putten, Voorst, Zeewolde en Zutphen.

Maatregelen in het regioplan: 

  • 525 extra leerwerkplekken op mbo-niveau; 
  • begeleiding van 525 werkloze jongeren met een afgeronde opleiding; zij kunnen minstens een halfjaar aan de slag bij een werkgever; 
  • 300 met ontslag bedreigde werknemers worden naar ander werk begeleid.

Meer informatie over dit plan is ook te vinden bij conferentie van 1 april 2014. Meer informatie over het sectorplan en de initiatieven in de Stedendriehoek is ook te vinden op www.maakhetindestedendriehoek.nl.


Handboek Arbeidsmobiliteit in de regio

14 april 2014: Op basis van twee pilots in de regio Haaglanden en Noord Veluwe hebben de gezamenlijke productschappen - Productschap Akkerbouw, Vee en Vlees, Pluimvee en Eieren, Tuinbouw en Zuivel -, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en het ministerie van Economische Zaken het Handboek arbeidsmobiliteit in de regio ontwikkeld. U kunt het persbericht en het handboek gratis downloaden van www.weekvandearbeidsmobiliteit.nl


Hoveniers meteen aan de slag met sectorplan

11 april 2014

Het sectorplan voor hoveniers en groenvoorzieners is 11 april 2014 goedgekeurd. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om scholing te stimuleren. Ook zet de sector zich in voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Deze sector bestaat uit ruim 2.600 bedrijven waar zo’n 15.000 werknemers werkzaam zijn. Deze sector heeft te maken met vergrijzing; 34 procent van de werkenden is boven de 50 jaar. Het aantal jongeren daalt en de animo voor de opleidingen kent een dalende tendens. Het merendeel van de werkenden in de sector heeft een mbo-opleiding gevolgd. Het sectorplan heeft een looptijd van een jaar. De sector krijgt voor de uitvoering 1,2 miljoen euro uit de Regeling cofinanciering sectorplannen en legt eenzelfde bedrag bij.

Sociale partners willen met dit plan de achterblijvende scholing op niveau houden omdat door de aanhoudende crisis in de bedrijfstak er nauwelijks nog scholing plaatsvindt. Het sectorplan voorziet in het scholen van 1000 vakkrachten om hen voor te bereiden op de toekomstige vragen van de markt, zoals duurzaamheid, ecologie, biodiversiteit en fijnstof. Ook is sprake van een aantal concrete maatregelen om 250 bbl-leerlingen, die bij aanvang van hun opleiding 22 jaar of jonger waren, extra te scholen. Zo zijn zij beter voorbereid zijn op de eisen van de komende jaren.Daarnaast is een vergoedingsmaatregel opgenomen om bedrijven die bbl-leerlingen in dienst hebben de mogelijkheid te bieden om deze leerlingen met een wintervergoeding gedurende de winter in dienst te houden. Zo kunnen deze werkgevers deze leerlingen het hele jaar een leer-werkplek te bieden.

Vooruitlopend op de goedkeuring van het ministerie zijn de sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzieningssector - branchevereniging VHG, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten – direct na het indienen van het sectorplan, eind 2013, begonnen met de uitvoering. De geplande activiteiten konden niet worden uitgesteld.


Sectorplannen Primair onderwijs en ICT krijgen beschikkingen

9 april 2014

De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ICT-sector zijn woensdag 9 april goedgekeurd. Voor het onderwijsplan trekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 11 miljoen euro uit,. De ICT-sector krijgt 5 miljoen. De sectoren leggen - conform de regeling - hetzelfde bedrag bij.

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs neemt af waardoor afgestudeerden onderwijzers steeds vaker werkloos zijn. De verwachting is echter dat door de vergrijzing vanaf 2016 een lerarentekort dreigt. In het sectorplan van het primair onderwijs is onder meer een extra instroom van 840 jonge werkloze leerkrachten afgesproken en kunnen daarnaast 560 jonge leerkrachten aan de slag vanwege de uitstroom van oudere leerkrachten.

De ICT-sector heeft de komende jaren behoefte aan nieuwe, gekwalificeerde medewerkers die goed kunnen inspelen op de voortdurende ontwikkelingen in deze sector. In het sectorplan wordt daarom geld uitgetrokken voor 500 extra leerwerkplekken op mbo-niveau. Daarnaast is 200 leerlingen aanvullende scholing afgesproken - naast hun reguliere opleiding op mbo- of hbo-niveau - met contractgarantie. Voor 200 werknemers wordt begeleiding Van-Werk-Naar-Werk gestart. 2500 werknemers krijgen scholing om kennis en vaardigheden op peil te houden.

Meer informatie bij goedgekeurde sectorplannen.


AWVN aan de slag met banenplan

3 april 2014

Werkgeversvereniging AWVN heeft minister Asscher op zijn jaarcongres eind vorig jaar 7500 banen aangeboden voor werkzoekenden met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld Wajongers Eind 2015 moeten deze 7500 extra banen zijn gerealiseerd.

De werkgeversvereniging werkt in dit ambitieuze project samen met De Normaalste Zaak en vooral met zoveel mogelijk werkgevers. Op dit moment worden de werkgevers geïnformeerd over de mogelijkheden. Nog voor de zomer 2014 wil AWVN 450 bedrijven hebben benaderd om aan dit banenplan mee te werken. “Tot nu toe zijn de bedrijven zeer enthousiast en is er veel draagvlak voor het plan,” aldus Harry van de Kraats, algemeen directeur van AWVN en tevens lid van het Actieteam crisisbestrijding. Op de website van het AWVN staat meer hierover te lezen.


Radiodebat op WNL over de sectorplannen

31 maart 2014

Een radiodebat op WNL over de sectorplannen met Paul van Kruining, ondersteuner van het Actieteam, Lex Hoogduin, hoogleraar Monetaire Economie en Financiële Instellingen aan de UvA en John Kerstens, lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA.


Afspraak met Defensie over instroom van 500 jongeren

 

31 maart 2014

Team Sterk, gemeente Leeuwarden en UWV maken afspraak met Defensie over instroom van 500 jongeren.


Aanpassing Regeling sectorplannen

28 maart 2014

Minister Asscher van SZW heeft besloten een belemmering in de Regeling - de liquiditeitseis - weg te nemen voor niet-preferente hoofdaanvragers. Dit komt met name voor bij regionale sectorplannen als zij geen preferente hoofdaanvrager kunnen vinden. De liquiditeitseis vervalt voor alle plannen, dus ook die van het eerste tijdvak. De eis voor niet preferente hoofdaanvragers van een gezamenlijke garantstelling door een samenwerkingsverband biedt voldoende zekerheid . Preferentie hoofdaanvragers kunnen kiezen tussen voldoende eigen vermogen of garantstelling door het samenwerkingsverband.

http://www.agentschapszw.nl/nieuws/2014/cofinanciering-sectorplannen-liquiditeitseis-vervalt


Tweede tranche

20 maart 2014
In de Staatscourant is op 20 maart 2014 de openstelling van het tweede aanvraagtijdvak (1 april t/m 31 mei 2014) en vaststelling plafond (200 miljoen) gepubliceerd. Tevens zijn enkele (technische) onderdelen van de Regeling verduidelijkt.


Filmpjes over gestarte sectorplannen

Bouwbedrijf Kwakkenbos vertelt over hoe dit bedrijf gebruik maakt van het sectorplan bouw.

Aannemersbedrijf Viool vertelt wat het sectorplan voor zijn startende bedrijf betekent.

Anneloes Ramakers vertelt waarom zij uit de bijstand is.

Harold Derks vertelt wat het sectorplan voor zijn voormalige chauffeurs heeft betekend.