Home | Sectorplannen | Informatie over sectorplannen

Informatie over sectorplannen

1e en 2e tranche

Het ministerie van SZW heeft de Regeling cofinanciering sectorplannen op 14 augustus 2013 bekendgemaakt.

Om in aanmerking te komen voor de eerste en tweede tranche cofinanciering dient het sectorplan gedragen te worden door een samenwerkingsverband waar ten minste een werkgeversvereniging en een vakbond zitting in hebben. De basis van een sectorplan wordt gevormd door een arbeidsmarktanalyse van de desbetreffende regio of sector. Op basis van deze arbeidsmarktanalyse worden in het sectorplan minimaal twee maatregelen voorgesteld die gericht zijn op het oplossen van de in kaart gebrachte knelpunten. Ook staat in de aanvraag wat uit eigen middelen wordt gefinancierd en waarvoor cofinanciering wordt aangevraagd bij SZW. Cofinanciering is mogelijk tot maximaal 50% van de kosten.

3e tranche

Per 1 januari 2015 stelt SZW 150 miljoen euro beschikbaar voor sectorplannen die in het derde tijdvak worden ingediend. De cofinanciering wordt met de derde tranche gefocust op sectorplannen die de overgang bevorderen van werk of werkloosheid naar (ander) werk in hetzelfde of een ander beroep. Alle maatregelen moeten gericht zijn op het aan het werk helpen of houden van mensen die (nu of op termijn) met werkloosheid worden bedreigd of nu al zonder werk zitten. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van mobiliteits- of transitiefondsen of om het uitvoeren van activiteiten gericht op bemiddeling en scholing.

Niet veranderd is dat samenwerkingsverbanden ‘eigenaar’ zijn van een sectorplan. Ook wordt nog steeds geëist dat het plan minimaal door een vakbond en een werkgeversorganisatie ondertekend wordt. Het samenwerkingsverband geeft aan wat uit eigen middelen wordt gefinancierd en waarvoor cofinanciering wordt aangevraagd bij SZW. Cofinanciering is weer mogelijk tot maximaal 50% van de kosten. De rest van de financiering moet door het samenwerkingsverband zelf worden opgebracht. Nieuw is dat dit bedrag niet langer alleen van werkgevers en werknemers hoeft te komen. Ook gemeenten kunnen maximaal de helft van dit bedrag voor hun rekening nemen als zij deel uitmaken van een samenwerkingsverband.

De arbeidsmarktanalyse, die de basis blijft van een sectorplan, moet in de derde aanvraagtermijn worden toegespitst op beroepen waar naar verwachting op de korte en (middel)lange termijn vacatures beschikbaar zijn. Met deze aanpassingen wordt beoogd om baanwisselingen waarvoor een behoorlijke omscholing nodig is beter te ondersteunen. In combinatie met een sectorplan derde tranche kan gebruik worden gemaakt van de zogeheten Brug-WW. Deze regeling betekent dat de werknemer die in dienst is bij een nieuwe werkgever maar nog scholing behoeft voor zijn nieuwe functie een WW-uitkering ontvangt over de uren waarin hij scholing volgt. De nieuwe werkgever betaalt het salaris over de uren waarin wordt gewerkt.


Handreiking Privacy

Het ministerie van SZW heeft in verband met de vele vragen over de aangescherpte privacywetgeving een handreiking ontwikkeld hoe hiermee om te gaan bij de verantwoording van uw maatregelen.