Home | Doorstart naar werk

Doorstart naar nieuw werk

Thema Arbeidsmarkt | Stichting van de Arbeid
© Liesbeth Sluiter

Subsidieregeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 14 juni de subsidieregeling van 6 juni 2016 Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA) gepubliceerd waarin de ‘doorstart naar nieuw werk’ centraal staat.

Doel van deze subsidieregeling is om uit te testen hoe door adequate dienstverlening en/of samenwerking en regie tussen sociale partners, UWV, gemeenten, O&O-fondsen en andere betrokkenen werkloosheid kan worden voorkomen of werkloze WW’ers snel(ler) aan nieuw werk kunnen worden geholpen.

De regeling is - naar aanleiding van gebleken knelpunten - voor het laatst aangepast op 6 december 2016. Op deze nieuwe subsidieregeling is de Kaderregeling van toepassing. Alle informatie over deze subsidieregeling vindt u op de website van Agentschap SZW.

De eerste tranche van deze regeling liep tussen 15 juli 2016 tot en met 30 september 2016. De tweede tranche liep van 28 november tot 23 december. Alle tijdig ingediende aanvragen worden beoordeeld door het Agentschap SZW.

Voor de stand van zaken van de pilots zie de voortgangslijst. Op de pagina DWSRA in uitvoering is binnenkort een korte beschrijving te vinden van de goedgekeurde pilots dienstverlening en de pilots regie en samenwerking.

Op verzoek van de Stichting van de Arbeid heeft het ministerie van SZW de termijn voor de uitvoering van projecten met een half jaar verlengd voor de projecten die zijn aangevraagd voor de tweede tranche. De reden hiervan is dat deze projecten pas in een laat stadium door het ministerie zijn goedgekeurd waardoor er veel minder tijd is voor de uitvoering

Per 23 mei 2018 heeft de minister op verzoek van de Stichting van de Arbeid goedgekeurd dat projecten uit de eerste aanvraagtranche waarvan de beschikking is verleend op of na 1 juli 2017 als de uiterste datum voor beëindiging nu kunnen hanteren 30 juni 2019. Zie de beschikking.

Voor alle informatie per project zie de website van Agentschap SZW beschikkingen DWSRA

Ondersteuning bij aanvragen

Voor meer informatie of voor ondersteuning bij de uitwerking van uw aanvraag of voor de uitvoering van uw pilot kunt u mailen naar actieteam@stvda.nl.

Handreiking Privacy

Het ministerie van SZW heeft in verband met de vele vragen over de aangescherpte privacywetgeving een handreiking ontwikkeld hoe hiermee om te gaan bij de verantwoording van uw maatregelen.  Als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG is de handreiking (PDF, 772 kB) door SZW aangepast.

Accountantsprotocol

Het Agentschap SZW heeft een protocol opgesteld dat aanwijzingen geeft voor en een toelichting geeft op de door de accountant uit te voeren werkzaamheden in het kader van de projecten waarvoor subsidie is verleend op grond van de DWSRA-regeling.
Dit accountantsprotocol, en andere belangrijke informatie, is ook te vinden op de website van het Agentschap SZW (AGSZW) en de website van de NBA werkgroep Controleprotocollen (COPRO).

Informatie van UWV

Voor sectorale/landelijke initiatieven kan indien gewenst contact worden opgenomen met de landelijk adviseurs werkgeversdiensten van het landelijk werkgeversservicepunt via wspland@uwv.nl.
Op de pagina Arbeidsmarktregio's van de website Samen voor de Klant  zijn de contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) van de regiomanagers van UWV Werkbedrijf opgenomen per arbeidsmarktregio.

Meer informatie

Voor meer informatie zie ook: