De CAO: Wat en Hoe?

November 2004 -  De overgrote meerderheid van werknemers heeft direct of indirect te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).  CAO’s bevatten de arbeidsvoorwaarden zoals die voor de werknemers in een (in de CAO genoemde) onderneming gelden of voor werknemers in een (in de CAO omschreven) bedrijfstak.
Vaak wordt in de individuele arbeidsovereenkomst verwezen naar de arbeidsvoor-waarden in de desbetreffende CAO.

De Stichting van de Arbeid bereiken regelmatig vragen op het gebied van CAO’s, zowel over de inhoud van specifieke CAO’s als over de procedures rond CAO’s zoals bijvoorbeeld het algemeen verbindend verklaren van CAO’s.

Deze notitie bevat in het kort algemene informatie over de CAO als zodanig en over procedures rond de totstandkoming en de werking van de CAO.