Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Op weg naar de arbocatalogus

Op weg naar de arbocatalogus

April 2009 - Deze publicatie gaat over de manier waarop, de weg waarlangs de arbocatalogus tot stand komt. De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het proces van het maken van een arbocatalogus. In het tweede deel wordt stilgestaan bij de toetsing van de arbocatalogus door de Arbeidsinspectie.

Deel 1 van deze publicatie is als volgt opgebouwd: allereerst wordt ingegaan op het belang van het proces. Daarna worden de afzonderlijke onderdelen van het proces onder de loep genomen. Die onderdelen zijn:
  • waarom is het proces belangrijk
  • hoe stel je het proces vast
  • de organisatie: wie zijn allemaal onderdeel van het proces?
  • het projectmatige karakter
  • de planning
  • het eindresultaat
  • de financiering van het proce
  • de communicatie met de sector: voor, tijdens en na de vaststelling van de arbocatalogus.

Deel 1 wordt afgesloten met vier verschillende praktijkvoorbeelden. Achtereenvolgens komen aan bod het project voor de sector politie, het ‘plan van aanpak arbocatalogi agrarische en groene sector’, de notitie arbocatalogus waterbouw en tot slot het stappenplan van MKB en AWVN.

Deel 2 van de publicatie handelt over de toetsing van de Arbocatalogus door de Arbeidsinspectie (in deze publicatie verder als AI geduid). Allereerst worden de criteria van de AI, die bij de toetsing centraal staan nader toegelicht. Daarna wordt stilgestaan bij de procedure voor de toetsing. Hierin wordt aandacht geschonken aan de termijn voor de toetsingsprocedure. Een aparte paragraaf wordt besteed aan de toetsingsbrief van de AI, waarin de resultaten van de toetsing worden beschreven en toegelicht. Hierin komt ook de status van de adviezen en tips van de AI voor de opstellers van de arbocatalogus aan bod. Het laatste deel behandelt het vervolg van de toetsing: de arbocatalogus als referentiekader voor de handhaving door de AI.