Arbocatalogus 2011: een werkend instrument

Februari 2011 - Deze CBA-publicatie is de laatste uitgave van de Commissie Begeleiding Arbocatalogi (CBA) van de Stichting van de Arbeid en is het sluitstuk van een vierjarig project. Het beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten van de CBA.

Met dit verslag wordt een periode van intensieve samenwerking afgesloten. Hoewel er binnen de Stichting van de Arbeid veelvuldig overleg wordt gepleegd over allerlei thema’s, was dit ook voor de Stichting een uniek project. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben vier jaar actief samengewerkt rond één onderwerp: de arbocatalogus. De Stichting heeft zich actief ingezet om de uitvoering van een maatregel gerealiseerd te krijgen, door actieve ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van een arbocatalogus op sectorniveau.

Deze slotpublicatie bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft een beeld van de werkzaamheden van de CBA. In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de resultaten van het evaluatieonderzoek van ITS Nijmegen te vinden, dat in opdracht van de CBA is uitgevoerd. Het verslag eindigt met hoofdstuk 3, een terugblik op het project, de resultaten ervan en een evaluatie van de CBA zelf. Daarin zijn ook conclusies en aanbevelingen verwerkt, die de CBA graag voorlegt aan vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers op landelijk niveau en op sectorniveau en aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.