Akkoord, Convenant en Verklaring 2000-2009

Oproep Stichting van de Arbeid aan de Tweede Kamer over de verdere behandeling van het wetsvoorsel Koşer Kaya-Blok over medezeggenschap van pensioengerechtigden bij pensioenfondsbesturen

27 november 2009


Gemeenschappelijke Verklaring van de Stichting van de Arbeid en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

30 maart 2009


Akkoord Stichting van de Arbeid 25 maart 2009

25 maart 2009


Samen doen wat mogelijk is (inclusief Engelse vertaling)

7 oktober 2008


Wijzigingen samenstelling takenpakket RWI

21 juli 2008


Evaluatie Kader voor samenwerking tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de sociale partners ten behoeve van de handhaving van regelingen bij grensoverschrijdende arbeid

1 juni 2008


Verklaring over het bevorderen van diversiteit binnen en buiten de onderneming

23 april 2008


Bespreekpunten van de Stichting van de Arbeid bij Agenda Voorjaarsoverleg d.d. 23 april 2008

23 april 2008


Convenant tussen werkgevers, werknemers en overheid: Structurele aanpak laaggeletterdheid in de samenleving en het bedrijfsleven 2007 - 2015

11 september 2007


Tripartiete beleidsinzet: Participatie in sociaal-economisch perspectief

27 juni 2007

Participatietop

Kader voor handhaving bij grensoverschrijdende arbeid

31 januari 2007

Publicatienr. 3/07

Intentieverklaring bevordering deskundigheid pensioenfondsbestuur ondertekend door voorzitters Stichting van de Arbeid en CSO

14 december 2006


Het convenant: 'Een kwaliteitscode voor EVC'

14 november 2006


Werktop van kabinet en Stichting van de Arbeid

1 december 2005

Publicatienr. 8/05

Najaarsoverleg 5 november 2004

5 november 2004

Publicatienr. 15/04

Vernieuwd Convenant Collectieve Ziektekostenverzekeringen

1 april 2004

Publicatienr. 07/04


Verklaring van de Stichting van de Arbeid inzake het Arbeidsvoorwaardenoverleg 2004-2005

18 november 2003

Herziene uitgave, publicatienr. 9A/03


Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen

24 juni 2003

publicatienr. 6/03

Convenant : Samenwerking ten behoeve van innovatie in het beroepsonderwijs

2 mei 2003


Vernieuwd Convenant tussen de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), gericht op een kwalitatieve verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen

28 februari 2003

Publicatienr. 2/03

Najaarsoverleg 2002

1 december 2002

Publicatienr. 1/03

Verklaring van de in Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en van werknemers

22 maart 2002


Convenant collectieve bedrijfsverzekeringen op het gebied van ziektekosten

1 januari 2000

Publicatienr. 2/00