Jaarverslag 2011

Verslag van werkzaamheden 2011
Juli 2012 - Publicatienr. 1/12


De Stichting van de Arbeid wordt de eerste helft van 2011 vooral in beslag genomen door de uitwerking van het Pensioen Akkoord Voorjaar 2010. Het op 10 juni tussen kabinet en Stichting van de Arbeid overeengekomen akkoord over het Uitwerkingsmemorandum domineert de tweede helft van dit jaar door de uitwerking die het heeft op de achterban van de vakbeweging en de publieke opinie in het algemeen.

De uitwerking van het Pensioenakkoord is bedoeld om enerzijds de overheid voldoende handvatten te geven voor aanpassing van de regelgeving en om anderzijds de discussie op het decentrale niveau over de aanpassing van de pensioenregelingen te faciliteren. Echter, de controverse in de media en binnen de vakbeweging over dit weloverwogen akkoord blijft en leidt half september tot een ingrijpende vertrouwensbreuk in de FNV. De parlementaire behandeling van het toekomstige pensioenstelsel eind september zal daaraan niets veranderen.

De publiciteit rondom de uitwerking van het Pensioenakkoord betekent dat er weinig aandacht is voor dat andere onderdeel van dit akkoord: de uitwerking door sociale partners - in de Beleidsagenda 2020 - van de afspraak dat oudere werknemers daadwerkelijk langer kunnen en willen doorwerken. Werkgevers en vakbonden hebben samen de verantwoordelijkheid op zich genomen om oudere werknemers een werkende toekomst te bieden. Zij hebben afgesproken dat de arbeidsparticipatie van werknemers van 55 jaar en ouder over tien jaar niet meer mag verschillen van de gemiddelde arbeidsparticipatie van 55-minners.
Door de aanbevelingen in de Beleidsagenda te vertalen in cao-afspraken en maatregelen op bedrijfsniveau wordt tegelijkertijd ook een concrete uitwerking gegeven aan de be-vordering van de arbeidsparticipatie in het algemeen. Want werkend ouder worden doe je door vroeg hiermee te beginnen.

Het jaar 2011 is ook het jaar waarin de maatregelen van het nieuwe kabinet Rutte vorm krijgen in voorgenomen wet- en regelgeving. Zoals uit dit verslag blijkt, hebben ook dit jaar sociale partners veelvuldig het kabinet geadviseerd over het nieuwe sociaal-economisch beleid dat, ook vanwege de gevolgen van de kredietcrisis, vaak in het teken staat van bezuinigingen op overheidstaken en -apparaat. De Stichting van de Arbeid is ook in 2011 het platform voor overleg over al die onderwerpen die van belang zijn voor werkgevers en werknemers in bedrijven en op cao-niveau. Dit jaarverslag bevat de weerslag hiervan.

Jannie Mooren
secretaris