Aanbeveling, Advies, Nota 1980-1989

Advies arbeidsvoorwaarden en wetgeving gelijke behandeling

31 oktober 1989


Maatregelen tegen de pensioenbreuk

25 oktober 1989


Interim-rapportage Tripartiete werkgroep volumebeleid arbeidsongeschiktheidsregelingen

20 oktober 1989


Advies wettelijke regeling arbeid continentaal plat

1 oktober 1989


Advies inzake het beleid ten aanzien van het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

1 oktober 1989


Nota Deeltijdarbeid

5 april 1989


Advies inzake de hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie van de Sociale Verzekering

14 oktober 1988


Commentaar op het rapport 'Flexibele inzet van arbeidskrachten'

14 juni 1988


Brede herwaardering

27 november 1987


Nota inzake verlof van werknemers op niet-christelijke feest- en gedenkdagen

21 oktober 1987


Advies over de bruteringsoperatie voorstellen Commissie-Oort

16 oktober 1987


Advies inzake een nieuwe wettelijke werk- en rusttijdenregeling

7 augustus 1987


Voortzetting van de pensioenopbouw voor onvrijwillig werkloze werknemers

16 juni 1987


Commentaar op het Rapport van de Werkgroep Flexibele Arbeidsrelaties van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

22 april 1987


Interim-rapportage evaluatie gefacilieerde spaarregelingen

24 maart 1987


Discussienota inzake de GAK/GMD-problematiek

1 maart 1987


Vervroegde uittreding

5 februari 1987


De taakstelling van het bedrijfsleven op centraal en decentraal niveau in het kader van de WAGW

1 januari 1987


Nota inzake thuisarbeid

19 september 1986


Uitkering VUT-ters bij betalingsonmacht VUT-fonds

2 april 1986


AVV-beleid t.a.v. VUT-cao's

6 februari 1986


Fiscale belemmeringen voor de arbeidsmarkt

30 december 1985


Aanbeveling inzake vrijwillge beperking/voorkoming van pensioenverlies bij verandering of verlies van werkkring

25 oktober 1985


Advies inzake een aantal aspecten van de stakingsproblematiek

1 juni 1985


De Arbeidswet 1919 en nieuwe arbeidspatronen

10 mei 1985


Knelpunten bij ontslagprocedures

26 oktober 1984


Bestrijding jeugdwerkloosheid

13 juli 1984


Advies inzake een voorgestelde wijziging van de staffeling in de minimumjeugdloonregeling

9 juni 1983


Variabele werktijden

8 april 1983


Concept Nota in verband met de parlementaire discussie inzake het pensioenvraagstuk

24 februari 1983


Technisch advies inzake de vormgeving van investeringsloon

21 december 1982


Aanbevelingen over Werving en selectie, Discriminatie op de arbeidsmarkt en Onderzoek justitiële antecedenten van sollicitanten

2 augustus 1982


Concept-Rapport inzake een interim-oplossing voor de pensioenbreuk bij wisseling van dienstbetrekking

18 november 1981


Rapport met betrekking tot een aantal aspecten van het arbeidsmarktbeleid

17 november 1981


Rapport inzake werkgelegenheid en arbeidsduur

17 november 1981


Analytische vergelijking van de levensjarenstructuur en een dienstjarenstructuur met indexatie

11 september 1981


Advies over het voornemen van de Regering om het afleidingspercentage, dat wordt gehanteerd bij de staffeling in de minimumjeugdloonregeling, te verhogen van 7,5 naar 10

18 november 1980


Zoeken in StvdA adviezen