Aanbeveling, Advies, Nota 1990-1999

Met alle respect! Over bedrijfscultuur en omgangsvormen op de werkplek

14 december 1999

Publicatienr. 7/99


Kanttekeningen bij het onderdeel fiscale oudedagsparaplu van de nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel belastingherziening 2001

13 december 1999


Uitvoeringsstructuur werk en inkomen

29 november 1999


Aanbeveling kinderopvang

26 oktober 1999

Publicatienr. 6a/99


Commentaar Belastingherziening 2001

21 oktober 1999


Nota 'beperking ziekteverzuim en instroom in de WAO'

1 oktober 1999

Publicatienr. 5/99


Taakafbakening pensioenfondsen

31 augustus 1999


Nominale ziekenfondspremie voor jeugdigen

29 juni 1999


Brief aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake Wetsvoorstel nr. 26 415 inzake wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht

25 juni 1999


Advies over voorstellen voor een Algemene Wet Arbeid en Zorg

2 juni 1999

Publicatienr. 3/99

Brief aan de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid uit de tweede kamer der staten-generaal inzake de toekomstige uitvoeringsstructuur werk en inkomen

11 mei 1999

Publicatienr. 2/99


Naar arbeidsvoorwaarden op maat vergroting van keuzemogelijkheden voor werknemers betreffende het samenstel van arbeidsvoorwaarden

28 april 1999

Publicatienr. 1/99


Voornemen van het kabinet om (bepaalde groepen van) zelfstandigen onder de ziekenfondsverzekering te brengen

3 maart 1999


Brief aan de heer Van Zijl, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, inzake het initiatief-wetsvoorstel 'Wet besteding pensioenoverzicht'

28 februari 1999


Brief aan de minister van SZW inzake brutering van de overhevelingstoeslag lonen (WBOL)

13 januari 1999


Verklaring gelijke behandeling op de arbeidsmarkt

1 december 1998

Publicatienr. 9/98

Advies hoofdlijnen voor een nadere regeling van de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars

30 november 1998

Publikatienr. 7/98

Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot de beëindiging van uitzendrelaties

11 november 1998


Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot de werkgelegenheidsrichtsnoeren 1999

4 november 1998


Advies inzake de toetsing van AVV-verzoeken en daarbij te volgen procedures

8 oktober 1998

Publicatienr. 5/98


Advies over 'Hoofdlijnen voor de toekomstige uitvoering van de werknemersverzekeringen alsmede over de toekomstige uitvoering van het arbeidsvoorzieningsbeleid'

9 juni 1998

Publicatienr. 4/98

Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake scholing van personeelsvertegenwoordigingen (gepubliceerd in de SER-uitgave Leidraad personeelsvertegenwoordiging, juli 1998)

5 juni 1998


Nota 'Een leven lang lerend werken'

3 juni 1998

Publicatienr. 3/98

Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake tijdelijke vrijstelling van verplichte deelneming in bedrijfspensioenfondsen voor startende ondernemingen

2 april 1998


Pensioen en verlof

25 maart 1998


Wetsvoorstel Fonds Voorheffing Pensioenverzekering

16 maart 1998


Concurrentiebeding

5 maart 1998


Brief aan de minister van SZW inzake werktijdverkorting (art. 8 BBA)

27 februari 1998


Wachttijden in de gezondheidszorg

19 januari 1998


Agenda 2002: Agenda voor het cao-overleg in de komende jaren

9 december 1997

Publicatienr. 13/97


Verruiming dispensatieverlening bij verplicht gestelde bedrijfspensioenfondsen

2 december 1997


Advies 'Verzekeringstechnische Aangelegenheden'

21 november 1997

Publicatienr. 11/97

Advies 'Meting beleggingsperformance' (van pensioenfondsen)

21 november 1997

Publicatienr. 10/97

Evaluatie van de nota inzake deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen

10 oktober 1997

Publicatienr. 9/97

Kosten pensioenverevening bij echtscheiding

24 september 1997


Leeftijd & arbeid : nadere overwegingen en aanbevelingen ten behoeve van een participatie-bevorderend ouderenbeleid

10 juli 1997

Publicatienr. 8/97


Aanbeveling gericht op vernieuwing van pensioenregelingen

20 mei 1997

Publicatienr. 6/97


Brief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over medezeggenschap voor gewezen deelnemers bij pensioenregelingen

12 mei 1997


Leeftijdsgrenzen bij werving en selectie

7 mei 1997

Publicatienr. 5/97

Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over medezeggenschap voor gewezen deelnemers bij pensioenregelingen

29 april 1997


Vervoersmanagement

22 april 1997

Publicatienr. 4/97

Overwegingen en aanbevelingen inzake arbeidsverhoudingen in de onderneming

22 april 1997

Publicatienr. 03/97


Overwegingen en aanbevelingen inzake de combinatie van arbeid en zorg

18 maart 1997

Publicatienr. 2/97


Advies 'Arbeid en Zorg'

18 maart 1997


Rapportage inzake de mogelijke gevolgen van toepassing van de zgn. 130%-WML-grens in de fiscale faciliteit voor het leerlingwezen

28 november 1996

Publicatienr. 7/96

Enkele hoofdlijnen voor een toekomstig arbeidsvoorzieningsbeleid

28 november 1996

Publicatienr. 5/96

Werken aan je 'werkkring' Het belang van scholing en opleiding voor sector, bedrijf en werknemer

26 november 1996

Publicatienr. 9/96

Met minderheden meer mogelijkheden: Vervolgnota over het minderhedenbeleid na ommekomst van het Stichtingsakkoord 'Méér werk voor minderheden'

26 november 1996

Publicatienr. 8/96

Dispensatieverlening van bepalingen in CAO's: Nadere nota van de Stichting van de Arbeid

26 november 1996

Publicatienr. 6/96

Wetsvoorstel tot wijziging van het BW met betrekking tot het ouderschapsverlof

14 november 1996


Brief aan de Vaste Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal over overheidsbeleid inzake aanvullende pensioenen

7 november 1996


Brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over flexibilisering van het ontslagrecht

15 oktober 1996


Verslag van Werkconferentie 'Slagen en Falen: ervaringen met minderheden', gehouden op 19 maart 1996

20 juli 1996

Publicatienr. 4/96

Brief aan de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de fiscale behandeling van pensioenen

16 april 1996


Nota Flexibiliteit en Zekerheid

3 april 1996

Publicatienr. 2/96

4e interim-evaluatie van het Stichtingsakkoord 'Meer werk voor minderheden'

6 maart 1996

Publicatienr. 1/96

Advies over enkele aspecten van het Delegatiebesluit

24 november 1995

Publicatienr. 7/95

Advies over de evaluatie van de Wet op het ouderschapsverlof

20 juli 1995

Publicatienr. 5/95

Adviezen over afbakening werkterrein van pensioenfondsen en verzekeraars en over verbetering marktwerking

2 juni 1995

Publicatienr. 4/95

Advies inzake aanpassing van de preventieve ontslagtoets

29 mei 1995

Publicatienr. 3/95

Verslag van een onderzoek naar de praktijk van het avv-beleid van cao-partijen op bedrijfstakniveau in relatie met het beleid ten aanzien van de onderkant van de arbeidsmarkt

11 mei 1995


Advies over de toekomst van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (FVP)

31 januari 1995

Publicatienr. 1/95

3e interimevalutatie van het Stichtingsakkoord 'Meer werk voor minderheden'

19 december 1994

Publicatienr. 5/94

Ontwerp sollicitatiecode

8 december 1994


Kunt u mij volgen? Privacy op de werkplek, een leidraad voor ondernemingen

27 juli 1994

Publicatienr. 3/94

Aanbeveling over waardeoverdracht van oude pensioenaanspraken

8 juli 1994

Publicatienr. 4/94


Enkele aanbevelingen in relatie tot het avv-beleid van cao-partijen

18 mei 1994

Publicatienr. 2/94


Advies 'Thuiswerk en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag'

21 december 1993

Publicatienr. 10/93

Een nieuwe Koers: agenda voor het cao-overleg 1994 in het perspectief van de middellange termijn

16 december 1993

Publicatienr. 9/93


Evaluatie van de Nadere aanbeveling van de Stichting van de Arbeid inzake bestrijding van het ziekteverzuim van 8 november 1991

18 november 1993

Publicatienr. 8/93

Notitie over een mogelijke opzet van een 'Pensioenmonitor'

21 oktober 1993


Notitie rekenregels AMvB

11 oktober 1993


Overwegingen en aanbevelingen ter bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie in arbeidsduurpatronen

1 september 1993

Publicatienr. 7/93


Advies alcohol & werk

24 augustus 1993

Publicatienr. 6/93

Nota 'Werkend ouder worden' -overwegingen en aanbevelingen mbt een arbeidsparticipatie-bevorderend ouderenbeleid

26 juli 1993

Publicatienr. 5/93

Advies inzake rekenregels bij waarde-overdrachten van pensioenafspraken

24 juni 1993

Publicatienr. 4/93

2e interim-evalutatie van het Stichtingsakkoord 'Meer werk voor minderheden'

1 juni 1993

Publicatienr. 2/93

Sociaal-economische beleidsoriëntaties in het perspectief van de middellange termijn

11 november 1992

Publicatienr. 10/92

Nota 'Inhaalpensioen voor in het verleden uitgesloten vrouwen'

27 oktober 1992

Publicatienr. 9/92

Bruteren of niet; zo ja, hoe en wanneer?'

27 oktober 1992

Publicatienr. 8/92

Aanbeveling inzake de terugdringing van de witte vlek op pensioengebied

25 augustus 1992

Publicatienr. 7/92


Nota 'Leeftijdscriteria en arbeid'

12 juni 1992

Publicatienr. 6/92

Aanbeveling over de bescherming van de niet-roker op het werk

26 mei 1992

Publicatienr. 5/92


Advies 'Richtlijn informatieverplichting arbeidsverhouding'

15 april 1992

Publicatienr. 4/92

1e interim-evaluatie van het Stichtingsakkoord 'meer werk voor minderheden'

4 februari 1992

Publicatienr. 2/92

Commentaar op het delegatiebesluit ex artikel 6 BBA 1945 van 20 december 1990

17 januari 1992

Publicatienr. 1/92

Notitie over de kabinetsnota 'Aanvullende pensioenen' van 25 juni 1991

13 november 1991


Nota Fiscale faciliëring van resultaatafhankelijke beloningsvormen

12 september 1991

Publicatienr. 5/91

Doelgroepafbakening, identificatie en registratie van minderheden in het arbeidsmarktbeleid

1 september 1991


Nadere aanbeveling van de Stichting van de Arbeid inzake bestrijding van het ziekteverzuim

11 augustus 1991

Publicatienr. 6/91


Paraplubepaling Anw

20 juni 1991


Aanbevelingen over vrouw en arbeid

1 juni 1991

Publicatienr. 4/91


Commentaar op wetsvoorstel 21 893 (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding)

16 april 1991


Aanbevelingen inzake het wervings- en selectiebeleid van ondernemingen

1 maart 1991

Publicatienr. 2/91


Tussenbalans: overheidsingrijpen in aanvullende pensioenen?

25 februari 1991


Advies 'Enkele aspecten van de sociale dimensie van Europa 1992'

5 februari 1991

Publicatienr. 1/91

Aanbeveling inzake het voorkomen en bestrijden van ongewenste intimiteiten op de werkplek

13 december 1990

Publicatienr. 7/90


Nota 'Méér werk voor minderheden'

14 november 1990

Publicatienr. 6/90

Nota over gewetensbezwaren in arbeidsrelaties; een leidraad voor ondernemingen

4 juli 1990

Publicatienr. 3/90

Nota Vrouw en Arbeid

1 maart 1990

Publicatienr. 2/90

Overwegingen en aanbevelingen inzake Informatieverschaffing over beloningsverhoudingen binnen ondernemingen, Klachtrecht van individuele werknemers en Arbeidsverhoudingen en vakbondswerk in de onderneming

3 januari 1990

Publicatienr. 01/90


Zoeken in StvdA adviezen