Advies 'Arbeid en Zorg'

18 maart 1997 - Het kunnen combineren van betaalde arbeid en zorgtaken is een van de centrale thema's in de hedendaagse arbeidsverhoudingen. Het gaat daarbij om reële vragen vanuit de samenleving. Bij brief van 21 mei 1996 heeft het kabinet de Stichting van de Arbeid gevraagd haar opvatting te geven over een aantal aspecten inzake de combinatie van arbeid en zorg, meer specifiek aangaande verlof en de rol die loopbaanonderbreking in dezen zou kunnen spelen. Bij brief van 9 juli 1996 heeft het kabinet specifiek advies gevraagd over de mogelijkheden om zorgverlof te bevorderen. De Stichting van de Arbeid wil vanuit de gedachtenvorming die reeds in het verleden over dit thema heeft plaatsgevonden ook de voorliggende adviesaanvraag benaderen.