Aanbeveling gericht op vernieuwing van pensioenregelingen

Publicatienr. 6/97

20 mei 1997 - Inhoud en vormgeving van pensioenregelingen dienen meer te worden afgestemd op de zich snel veranderende samenleving. In de toekomst worden andere eisen aan de pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde gesteld dan in het verleden het geval was. Individualisering en flexibilisering hebben hun intrede in arbeidsvoorwaardenregelingen gedaan en, voorzover dit nog niet is geschied, acht de Stichting van de Arbeid het de hoogste tijd dat deze ook doorwerken in de arbeidspensioenregelingen.
Met het oog op de kostenconsequenties van de toenemende vergrijzing van de (beroeps-)bevolking voor de pensioenvoorziening en vanuit het besef dat ook vernieuwing en aanpassing van de pensioenregelingen kosten met zich zullen brengen, acht de Stichting het tevens van groot belang dat meer aandacht wordt besteed aan de noodzaak van beheersing van de pensioenkosten.