Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009

Servicedocument stages in het mbo (versie december 2009)

22 december 2009


Gezamelijke evaluatie Participatietop kabinet / sociale partners

9 december 2009


Voortzetting Regeling deeltijd-WW

4 december 2009


Visie van sociale partners op scholing van werkenden

4 december 2009


Loondoorbetaling na 104 weken ziekte en werkhervatting

3 december 2009


Uitkomsten Breed Overleg Medezeggenschap en Diversiteit bij Pensoenfondsen

26 november 2009


Beleidsregels en project arbocatalogi

9 november 2009


Regeling Innovatiearrangement

6 november 2009


Aanbeveling Mobiliteit en Telewerken

22 oktober 2009

Publicatienr. 04/09


NVP Sollicitatiecode, dé gedragscode voor werving en selectie

7 oktober 2009


Deeltijd-ww: wat betekent dat?

2 oktober 2009


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de Lissabonstrategie

18 september 2009


Initiatiefwetsvoorstel Koşer-Kaya / Blok met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (TK 31 537)

26 augustus 2009


Stroomlijning innovatieregelingen

3 juli 2009


Voortzetting regeling deeltijd-WW

25 juni 2009


Algemeen Overleg 25 juni 2009: brede aanpak pensioenvraagstukken

19 juni 2009


Werkdocumenten Najaarsoverleg 2008

16 juni 2009


Transparantie van gegevens van O&O-fondsen

10 juni 2009


Evaluatie FTK

5 juni 2009


Terugblik pensioenaanbevelingen Stichting van de Arbeid

6 mei 2009


Klokkenluiders in de publieke en private sector

3 april 2009


Eindevaluatie medezeggenschap gepensioneerden en Inventarisatie Principes voor goed pensioenfondsbestuur

19 maart 2009


35-min op weg naar werk

5 maart 2009


Kortetermijnherstelplannen pensioenfondsen

27 februari 2009


Advies inzake fase II van de Algemene Pensioeninstelling (API)

27 februari 2009


Inlenersaansprakelijkheid uitzendbranche

6 februari 2009


Werktijdverkorting

13 januari 2009


'Bijbetaalproblematiek' bij pensioenwaardeoverdrachten

8 januari 2009


Je verdiende loon! Checklist gelijke beloning van mannen en vrouwen (herziene geactualiseerde versie)

1 januari 2009


Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche

11 december 2008


Bijzondere regeling Werktijdverkorting

9 december 2008


Werktijdverkorting

4 december 2008


Toelichting bij de aanbeveling gericht op de bevordering van de participatie van jonggehandicapten in het Nederlandse bedrijfsleven

4 december 2008

Publicatienr. 03/08


Beleggingen van pensioenfondsen in private equity

1 december 2008


Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009) – TK 31 705, inzake codificatie fiscale behandeling WGA-lasten

17 november 2008


Gemeenschappelijke brief Stichting van de Arbeid en CSO over het initiatiefwetsvoorstel Koşer-Kaya / Blok over de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

7 november 2008


Voortgang gelijke beloning

6 november 2008


Aanbeveling intimidatie en geweld op het werk

5 november 2008


Stages in het MBO

17 oktober 2008


Pensioenbeleid in turbulente tijden

15 oktober 2008


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de Lissabonstrategie - Update 2007/2008

10 oktober 2008


Tegengaan groenpluk

9 oktober 2008


Sterftegrondslagen wettelijke regeling voor pensioenwaardeoverdrachten

19 augustus 2008


Aanbevelingen ter realisatie van de Participatietop-afspraken: de inzet van gelden uit sector-/O&O-fondsen en niet aan (sector)fonds gebonden ondernemingen

23 juli 2008


Docent in het bedrijf, praktijkopleider in de klas

8 juli 2008


Flankerend beleid MOE-landen

1 juli 2008


Evaluatie premiegroepen sectorfondsen

30 juni 2008


Reactie Stichting van de Arbeid op het consultatiedocument Premiepensioeninstelling

12 juni 2008


Visie op de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en Colo

9 juni 2008

Publicatienr. 2/08

Bescherming klokkenluiders

4 juni 2008


Inkoop ouderdomspensioen over achterliggende dienstjaren

9 mei 2008


Reactie Stichting van de Arbeid op consultatiedocument hoofdlijnen Algemene Pensioeninstelling

29 april 2008


Aanbeveling gericht op de bevordering van de participatie van jonggehandicapten in het Nederlandse bedrijfsleven

23 april 2008


Praktische conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de rondetafelgesprekken over re-integratie en behoud voor werk van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn

6 maart 2008

Publicatienr. 1/08

Voorbeeld cao-afspraak over aanpak laaggeletterdheid

14 januari 2008


Inkoop ouderdomspensioen over achterliggende dienstjaren

10 januari 2008


Private uitvoering WGA

10 januari 2008


Begrotingsbehandeling SZW: reactie Stichting van de Arbeid op kabinetsplan voor markt voor persoonlijke dienstverlening

10 december 2007


Problemen met inburgeringscursussen

15 november 2007


Advisering aanbevelingen ‘Gelijke beloning, dat werkt!’

14 november 2007


Reactie op een viertal punten uit de Nota naar aanleiding van het Verslag wetsvoorstel Veegwet

7 november 2007


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 in het kader van de Lissabonstrategie - Update 2006/2007

8 oktober 2007


Invoering van het indexatielabel

26 september 2007


Commentaar van de Stichting van de Arbeid op de adviesaanvraag ‘Hoofdlijnen heroverweging arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht’

30 augustus 2007

Publicatienr. 5/07

Servicedocument stages in het mbo: Knelpunten bij stages in het mbo

20 juli 2007


Uitvoering ESF 2007 - 2013

5 juli 2007


Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen

28 juni 2007


Nota competentiegericht beroepsonderwijs

4 juni 2007


Aanbeveling Toekomst voor laaggeletterden, een opdracht voor het bedrijfsleven

30 maart 2007

Publicatienr. 4/07


Aanbeveling ten aanzien van het onderscheid in cao's tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd

8 februari 2007

Publicatienr. 2/07


Beleidsconclusies van de Stichting van de Arbeid naar aanleiding van de uitkomsten van het Onderzoek naar de re-integratie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn

19 januari 2007


Oproep aan cao-partijen tot Aanpak minderhedenbeleid

18 januari 2007

Publicatienr. 1/07


Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000

16 januari 2007


Servicedocument Stages in het mbo

1 december 2006


Doorwerking van afspraken en aanbevelingen gemaakt in de Stichting van de Arbeid over de bevordering van de arbeidsdeelname van personen met arbeidsbeperkingen en over de premieverdeling WGA

3 november 2006


Aanbeveling Werving & Selectie

23 oktober 2006

Publicatienr. 11/06


Werving beroepspraktijkvormingsplekken

17 oktober 2006


Parameterset FTK

17 oktober 2006


NVP-sollicitatiecode

11 oktober 2006


Klokkenluidersprocedures in ondernemingen

6 oktober 2006


Innovatie beroepsonderwijs

5 oktober 2006


De Stichting maakt geen ethische code

5 oktober 2006


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingprogramma 2005-2008 in het kader van de Lissabonstrategie - Update 2005/2006

1 oktober 2006


Wijziging dispensatie AVV

11 september 2006


Portability-richtlijn aanvullende pensioenen

10 juli 2006


Kabinetsvoorstellen mbt arbowet- en regelgeving

5 juli 2006


Wijziging dispensatie van AVV

22 juni 2006


Handhaving wettelijk minimumloon

15 juni 2006


Aanbeveling inzake de toepassing van arbeidsvoorwaardelijke regels bij grensoverschrijdende arbeid in Nederland

14 juni 2006

Publicatienr. 9/06


Medezeggenschapsconvenant en Pensioenwet

22 mei 2006


Commentaar Stichting van de Arbeid op het concept-Besluit financieel toetsingskader Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (consultatieversie d.d. 26 april 2006)

18 mei 2006


Wettelijk minimumloon in relatie tot aantal gewerkte uren

13 april 2006


Naar brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt : Aanbevelingen over scholing en employabilitybeleid

13 maart 2006

Publicatienr. 7/06


Reactie op ontwerp-Pensioenwet (TK 30413)

8 maart 2006


Actieprogramma gelijke behandeling en gelijke kansen van mannen en vrouwen

1 februari 2006


Onderscheid naar leeftijd in CAO’s

20 januari 2006

Publicatienr. 5/06

Aanbeveling ter vergroting van de arbeidsparticipatie van ouder wordende werknemers, etnische minderheden en jeugdige werklozen

20 januari 2006

publicatienr. 1/2/3/06


Je verdiende loon : Checklist gelijke beloning van mannen en vrouwen (Geactualiseerde versie)

11 januari 2006

Publicatienr. 4/06

Principes voor goed pensioenfondsbestuur

16 december 2005

Publicatienr. 10/05

Voorstel Portability-richtlijn aanvullende pensioenen

9 december 2005


Het wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar

14 november 2005

Publicatienr. 9/05

Gezamenlijke verklaring van de Stichting van de Arbeid en het CSO naar aanleiding van de voorlopige uitkomsten van het evaluatieonderzoek ‘Medezeggenschap gepensioneerden bij pensioenfondsen’

1 oktober 2005


Nationale kop Arbowetgeving

13 september 2005


Kabinetsvoorstellen WIA

12 september 2005


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2005 - 2008 in het kader van de Lissabon-strategie

1 september 2005

Publicatienr. 7/05

Financiering WW

25 augustus 2005


Koopkrachteffecten en loonkosten per 1 januari 2006

11 augustus 2005


Innovatieagenda beroepsonderwijs

19 juli 2005


Toepassing van de ketenbepaling in de Wet Flexibiliteit en Zekerheid in CAO's

18 juli 2005

Publicatienr. 5/05

Kabinetsstandpunt WW en ontslagrecht

28 juni 2005


Fiscale behandeling ontslagvergoedingen

2 juni 2005


WIA / WGA

20 mei 2005


Premieverdeling regeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

20 mei 2005


Wetsvoorstel bestuursstructuur pensioenfondsen (28 354)

13 mei 2005


Het Grondwettelijke Verdrag voor Europa en de betekenis ervan voor sociaal-economisch Nederland

1 mei 2005

Publicatienr. 3/05

Aanbeveling ter bevordering van preventie van werkloosheid en reïntegratie van werkloze werknemers

15 april 2005

Publicatienr. 4/05


Vierde Voortgangsbrief gelijke beloning

13 april 2005


Kabinetsvoorstellen WIA

7 april 2005


Alternatief uitvoeringsmodel pensioenregelingen

18 maart 2005


Gelijke behandeling van tijdelijke werknemers

2 maart 2005

Publicatienr. 2/05

Invoeringsdatum WIA

17 februari 2005


Commentaar op het Ambtelijk Consultatiedocument Pensioenwet

19 januari 2005


Nota Op weg naar een meer productieve economie

12 januari 2005

Publicatienr. 1/05

Uitwerking hoofdlijnen financiële opzet en positie van pensioenfondsen

17 december 2004


Rapportage uitvoering Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren in 2004

15 december 2004

Publicatienr. 14/04

Pension Fund Governance

2 december 2004


Advies inzake een heroverweging van de anciënniteitsregel bij bedrijfseconomisch ontslag

1 december 2004

Publicatienr. 13/04

Aanbeveling kinderopvang 2004

28 oktober 2004

Publicatienr. 12/04


Nota uitwerking hoofdlijnen financiële opzet en positie van pensioenfondsen

15 oktober 2004


Gevolgen van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid voor pensioenregelingen

13 augustus 2004


Algemeen verbindendverklaring van decentralisatiebepalingen in CAO's: een 'informal opinion' van de International Labour Organisation

1 augustus 2004

Publicatienr. 10/04


Advies inzake mogelijkheden ter beperking van de administratieve lastendruk voor bedrijven voortvloeiende uit pensioenregelgeving

4 juni 2004


Aanpassing Schattingsbesluit WAO

1 juni 2004


Versnelde afschaffing afdrachtvermindering lage lonen

17 mei 2004


Versnelde afschaffing afdrachtvermindering lage lonen

22 april 2004


Nota inzake de evaluatie van de Wet flexibiliteit en zekerheid en de evaluatie van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

1 april 2004

Publicatienr. 5/04

Aanbeveling inzake de regeling van arbeidsvoorwaarden van uitzendwerkers

1 april 2004

Publicatienr. 6/04


Kabinetsvoorstellen WAO

26 maart 2004


Het tegengaan van ziekteverzuim en instroom in de WAO via het CAO-beleid

20 februari 2004

Publicatienr. 4/04

Extra uitkering langdurige minima

12 februari 2004


Reactie op Rapport Commissie-Staatsen

30 januari 2004


Reactie op de Nota ‘Hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op pensioenfondsen in de Pensioenwet’

28 januari 2004

Publicatienr. 3/04

Wet basisvoorziening kinderopvang

9 januari 2004


Aanbeveling ter bestrijding van werkloosheid onder jeugdigen

9 januari 2004

Publicatienr. 2/04


Mini-kroniek 100x agendacommissie in het licht van 50 jaar looncommissie

3 december 2003


Monitoring pensioenvoorlichting en inventarisatie van activiteiten gericht op verbetering van de kwaliteit van de pensioenvoorlichting

1 december 2003

Publicatienr. 1/04

Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000

12 september 2003


Aanbeveling inzake telewerk

11 september 2003


NVP-Sollicitatiecode

1 september 2003


Advies inzake het rapport van de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel

15 juli 2003

Publicatienr. 7/03

Advies inzake algemeen verbindendverklaring van decentralisatiebepalingen in CAO's

3 juni 2003

Publicatienr. 5/03

Rapport Evaluatie Waardeoverdracht Pensioenen

1 mei 2003


Algemeen Overleg over financiële positie van pensioenfondsen en de wenselijkheid van een nieuw Financieel kader

28 maart 2003


Initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Giskes en Van Geen (beiden D66) inzake de “bestuursstructuur van pensioenfondsen”.

10 maart 2003


Ontslagregels in uitzendrelaties

4 maart 2003


Uitgangspunten voor de financiële opzet en positie van Pensioenfondsen

24 oktober 2002


Wetsvoorstel verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

22 oktober 2002


Inventarisatie naar de aard en omvang van scholingsinspanningen van sociale partners in bedrijfstakken en ondernemingen

15 oktober 2002


Technocentra

10 september 2002


Beleid inzake pensioenaangelegenheden

28 mei 2002


Actieprogramma voor het Leven Lang ontwikkelen van competenties en kwalificaties

7 mei 2002


Vernieuwing zorgstelsel / kabinetsnota “Vraag aan bod”

7 maart 2002


Wijzigingsvoorstellen Toetsingskader avv

6 maart 2002


Institutionele vormgeving van het toezicht op de financiële sector

8 november 2001


Arbeidsvoorwaarden van uitzendwerknemers. De verhoudingen tussen uitzend-CAO's en CAO's van inlenende ondernemingen

17 oktober 2001

Publicatienr. 10/01


Je verdiende loon!: Checklist gelijke beloning mannen en vrouwen

19 juli 2001


Voorontwerpen wettelijke regeling pensioenplicht en indexatieplicht

17 juli 2001


Rapport Stuurgroep Evaluatie WEB

13 juli 2001


Investeren in beroepsonderwijs en scholing

1 juli 2001

Publicatienummer 9/01

Evaluatie Medezeggenschap Gepensioneerden / Regioplan Onderzoek Advies en Informatie

1 juli 2001


Meer Minderheden Met Mogelijkheden

12 juni 2001

Publicatienr. 8/01

Evaluatie Convenant Arbeidspensioenen

1 juni 2001


Moderne en betaalbare pensioenen voor alle werknemers

17 mei 2001

Publicatienr. 05/01


Aanbeveling beperking pensioenverlies bij reïntegratie gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

17 mei 2001

Publicatienr. 4/01


Advies inzake voorstellen tot wijziging van het Toetsingskader algemeen-verbindenverklaring

16 mei 2001

Publicatienr. 07/01

Werk maken van Employabilitybeleid!

14 maart 2001

Publicatienr. 2/01


De lucht geklaard: een aanbeveling over een rookbeleid van ondernemingen

14 maart 2001

Publicatienr. 3/01


De Pensioenmeetwijzer : de pensioenkostenontwikkeling over de periode 1/1/1998 – 1/1/2001

9 februari 2001


'Er is meer nodig': Aanbevelingen voor het arbeidsvoorwaardenoverleg 2001

7 februari 2001

Publicatienummer 1/01


'Met Minderheden Meer Mogelijkheden': Terugblik op het 2e Stichtingsakkoord over minderhedenbeleid

12 december 2000

Publicatienr. 13/00

Advies over het 'Plan van aanpak gelijke beloning voor mannen en vrouwen'

17 november 2000

Publicatienr. 12/00

Medezeggenschapsconvenant

23 oktober 2000


Advies inzake de uitvoering van Richtlijn 96/71/EG

4 oktober 2000

Publicatienr. 11/00

Advies inzake de implementatie van richtlijn 1999/70/EG betreffende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

4 oktober 2000

Publicatienr. 10/00

Verkennende analyse naar de samenstelling van het bestand arbeidsongeschikte personen in het kader van de WAO, hun feitelijke werkzaamheid en hun potentiële inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

17 juli 2000

Publicatienr. 7/00

Evaluatie-onderzoek Wet arbeid mijnbouw Noordzee

19 juni 2000


Versterking positie beroepsonderwijs

8 juni 2000


Commentaar op de Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen

29 mei 2000


Wetsontwerp verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

12 mei 2000


Wetsvoorstel belastingherziening 2001

4 mei 2000


Vervoersmanagement: een actualisering

18 april 2000

Publicatienr. 6/00


Arbeidsmogelijkheden asielzoekers

13 april 2000


Aanbeveling werving en selectie

9 maart 2000

Publicatienr. 5/00


Aanbeveling brutering overhevelingstoeslag en arbeidspensioenen

28 februari 2000

Publicatienr. 4/00


Aanbevelingen en suggesties uit het SER-advies bevordering arbeidsdeelname ouderen

9 februari 2000

Publicatienr. 3/00


Hoofdlijnen AMvB bij wetsvoorstel 2b PSW en gelijke uitkeringen

8 februari 2000


Wetsvoorstel nr. 26 674 m.b.t. medezeggenschap van gepensioneerden en de gelijkstelling in pensioenregelingen van geregistreerde partners met gehuwden

7 februari 2000


Fiscale oudedagsparaplu (Belastingherziening 2001)

14 januari 2000


Advies onderscheid deeltijdarbeid in CAO's

6 januari 2000

Publicatienr. 01/00

Zoeken in StvdA adviezen