Vervoersmanagement: een actualisering

Publicatienr. 6/00

18 april 2000 - Medio 1999 benaderde de Minister van Verkeer en Waterstaat de Stichting van de Arbeid met het voornemen om het onderwerp mobiliteit op de agenda van het Najaarsoverleg van 1999 te plaatsen, teneinde in dat overleg tot algemene afspraken te komen. De minister had in het bijzonder het oog op het (doen) maken van afspraken over vervoermanagement door bedrijven en het (doen) agenderen van de mobiliteit bij CAO-besprekingen (1) .
In het Najaarsoverleg van 1999 is het onderwerp vervoermanagement aan de orde geweest. De afspraak is gemaakt dat de Stichting haar nota ‘Vervoersmanagement’ (2) uit 1997 zal actualiseren en dat de minister zal overleggen met sociale part-ners, teneinde de onderlinge samenhang tussen de Beleidsbrief vervoermanagement (3) van het kabinet en de geactualiseerde aanbevelingen te versterken.

De Stichting van de Arbeid deelt de zorg van het kabinet over de gevolgen van de toenemende mobiliteit voor de doorstroming van het verkeer.
Een goede bereikbaarheid van ondernemingen en een vlotte doorstroming van het zakelijk verkeer zijn belangrijke economische voorwaarden.
Het mobiliteitsvraagstuk behoort dan ook niet voor niets tot één van de belangrijkste thema's in de Nederlandse maatschappij.

De Stichting geeft in deze notitie haar actuele beleidsopvatting over vervoermanagement weer in het licht van de ontwikkelingen sedert 1997. Zij heeft daarbij haar nota uit 1997 als vertrekpunt genomen.
De Stichting heeft voorts een commentaar op de Beleidsbrief vervoermanagement geformuleerd. Dit commentaar is als bijlage bij deze actualisering gevoegd.