Verkennende analyse naar de samenstelling van het bestand arbeidsongeschikte personen in het kader van de WAO, hun feitelijke werkzaamheid en hun potentiële inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Publicatienr. 7/00

17 juli 2000 - In het Najaarsoverleg tussen kabinet en Stichting van de Arbeid op 26 oktober 1999 heeft de Stichting een Nota inzake beperking van het ziekteverzuim en van de instroom in de WAO1 aan het kabinet aangeboden als uitvloeisel van een eerdere afspraak om als sociale partners na te gaan op welke wijze een verdere bijdrage geleverd zou kunnen worden aan voorkoming en beperking van ziekteverzuim en aan snellere reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Aangekondigd is toen eveneens dat de Stichting het voornemen had tot een nadere analyse te komen van ontwikkeling en samenstelling van met name het WAO-bestand in het licht van de lopende discussie over de inzetbaarheid van zgn. ‘stille reserves’.
In deze notitie is een poging ondernomen om het bestand aan geheel en gedeeltelijk arbeidsongeschikte personen in Nederland en in het bijzonder arbeidsongeschikte werknemers (incl. ambtenaren) nader te analyseren op de kenmerken ervan, op de mate waarin zij thans reeds werkzaam zijn en op de mate waarin arbeidsongeschikte werknemers naar verwachting nog inzetbaar zijn op resp. beschikbaar kunnen komen voor de arbeidsmarkt.

In paragraaf 2. is in eerste instantie een kwantitatieve analyse uitgevoerd naar de samenstelling van het bestand aan arbeidsongeschikte personen en de ontwikkelingen die zich daarin de laatste jaren hebben voorgedaan, in het bijzonder met betrekking tot de WAO-uitkeringsgerechtigden als zijnde de categorie voor wie sociale partners tot op zekere hoogte een medeverantwoordelijkheid dragen.
Aan de hand van (beperkt) onderzoek dat daarnaar is verricht door met name het Lisv, wordt in par. 2.4 een indruk gegeven van de mate waarin arbeidsongeschikte werknemers met een WAO-uitkering thans (nog) werkzaam zijn.
In paragraaf 3 is een poging gedaan om deels op basis van een (subjectieve) verkenning -tot een zeker inzicht te komen wat betreft de reïntegratiekansen van WAO-ers i.c. de kans op een hernieuwde inzet op de arbeidsmarkt. Paragraaf 4 bevat enkele nadere beschouwingen over de uitkomsten.
1 Stichting van de Arbeid, Nota inzake beperking van het ziekteverzuim en van de instroom in de WAO, oktober 1999, publikatienr. 5/99