Advies inzake de uitvoering van Richtlijn 96/71/EG

Publicatienr. 11/00

4 oktober 2000 - De Stichting van de Arbeid heeft onlangs de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op diens verzoek haar visie gegeven op een eventuele uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid ('Waga').
De Waga voorziet in de implementatie van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten.
Wanneer een werkgever een project aanneemt in een andere lidstaat dan die in welke hij is gevestigd en daartoe in die lidstaat werknemers detacheert, rijst de vraag welke regels op de arbeidsverhouding met zijn personeel van toepassing zijn. Zijn (ook) wettelijke regelingen van het werkland van toepassing en zo ja, welke? En wat is de status van algemeenverbindend verklaarde CAO-bepalingen in het werkland?