Medezeggenschapsconvenant

23 oktober 2000 - Een op 20 oktober 2000 vastgestelde gezamenlijke brief van de Stichting van de Arbeid en het CSO, partijen betrokken bij het convenant van juni 1998 over verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van
pensioenregelingen, gericht tot allen die bij pensioenregelingen zijn betrokken.