'Met Minderheden Meer Mogelijkheden': Terugblik op het 2e Stichtingsakkoord over minderhedenbeleid

Publicatienr. 13/00

12 december 2000 - Beleidsinspanningen om de sociaal-maatschappelijke en economische achterstanden waarin bepaalde etnische minderheidsgroepering verkeren op te heffen of in ieder geval te beperken, zijn al vele jaren gaande.Inleiding

Eind 1996 bereikten werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid overeenstemming over een akkoord dat gericht was op vergroting van de werkgelegenheid onder personen uit etnische minderheidsgroeperingen die te kampen hebben met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat akkoord: ‘Met Minderheden Meer Mogelijkheden’1 was het vervolg op een eerder akkoord dat gedurende de periode 1991 – 1996 als referentiekader voor het minderhedenbeleid van sociale partners heeft gediend2.

Aan beide akkoorden lag als algemene doelstelling ten grondslag te komen tot een situatie van 'evenredige arbeidsmarktparticipatie' van etnische minderheden in vergelijking met de autochtone beroepsbevolking.
Lag in het akkoord van 1990 een ‘macro-benadering’ besloten: met het 2e akkoord werd gekozen voor een aanpak waarbij de aandacht werd geconcentreerd op het decentrale niveau.3 Op 1 januari 2001 zal het 2e Stichtingsakkoord formeel aflopen.
Deze nota is bedoeld als een eind-evaluatie van de beleidsontwikkelingen die binnen de context van dat akkoord hebben plaatsgevonden, in het bijzonder wat betreft het beleid van werkgevers en werknemers op macro-, meso- en micro-niveau op het terrein van minderhedenbeleid.

Daartoe heeft de Stichting medio 2000 onder meer een onderzoek laten uitvoeren door het EIM te Zoetermeer welk onderzoek zich richtte op de doorwerking van het lopende Stichtingsakkoord in ondernemingen en instellingen. In dat kader heeft het EIM tevens onderzoek verricht naar de opvattingen van (allochtone) leden van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen in de desbetreffende ondernemingen, voorzover althans aanwezig, over het daar gevoerde minderhedenbeleid.

Deze nota is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt in het kort aangegeven wat met deze eind-evaluatie wordt beoogd. Paragraaf 3 bevat een korte beschouwing over het minderhedenbeleid anno 2000 terwijl in paragraaf 4 een beschrijving van de arbeidsmarktpositie van etnische minderheidsgroepen wordt gegeven; in paragraaf 5 wordt aan het minderhedenbeleid van de overheid van de laatste jaren een beschouwing gewijd en in paragraaf 6 zal meer specifiek worden ingegaan op de beleidsvoering door sociale partners zelf op macro-, meso- en micro-niveau. Paragraaf 7 bevat ten slotte een samenvatting met een aantal voorlopige conclusies.

1 Stichting van de Arbeid; Met Minderheden Meer Mogelijkheden; 26 november 1996, publikatienr. 8/96

2 Stichting van de Arbeid, Meer Werk voor Minderheden, 14 november 1990, publikatienr. 6/90

3 Zie voor een samenvatting van de aanbevelingen uit dit akkoord Bijlage 1 [Elektronisch niet beschikbaar]