Werk maken van Employabilitybeleid!

Publicatienr. 2/01

14 maart 2001 - Al sinds een aantal jaren hebben werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid hun aandacht nadrukkelijk gericht op stimulering van een ‘employabilitybeleid’ ter verhoging van de kwaliteit van de arbeid in het belang van zowel werkgever als werknemer.
Met deze nota wordt beoogd de verdere ontwikkeling en toepassing van zo’n beleid ten behoeve van medewerk(st)ers op alle niveaus in de organisatie te stimuleren en te verbeteren. Hoewel daartoe de inzet en medewerking van diverse actoren nodig is, waaronder die van de overheid, zal hierna in het bijzonder ingegaan worden op de wijze waarop werkgevers en werknemers op de diverse economische niveaus op effectieve wijze vorm kunnen geven aan een employabilitybeleid dan wel de effectiviteit van zo’n beleid kunnen vergroten.

De nota bevat naast een inleiding en een korte schets van het employabilitybeleid ‘in historisch perspectief’, een overzicht van de actuele situatie met betrekking tot het employabilitybeleid en gaat vervolgens in op nieuwe instrumenten respectievelijk op aanpassing van bestaande instrumenten ter versterking van het employabilitybeleid op de diverse niveaus. Daarbij worden ook voorbeelden van ‘good practices’ beschreven ter kennisneming en mogelijk ter navolging.