Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2001 | Voorstellen tot wijziging van het Toetsingskader algemeen- verbindenverklaring

Advies inzake voorstellen tot wijziging van het Toetsingskader algemeen-verbindenverklaring

Publicatienr. 07/01

16 mei 2001 - De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting van de Arbeid bij brief van 15 december 1999 als uitvloeisel van de afspraken in het Regeerakkoord 1998 een nadere analyse terzake doen toekomen, onder meer inzake de vraag in hoeverre in de praktijk belemmeringen bestaan wat het uittreden uit een bedrijfstak-CAO betreft ten gunste van een af te sluiten ondernemings-CAO.

Bij brief van 4 februari 2000 heeft de Stichting haar reactie gegeven op deze analyse en daarbij te kennen gegeven zich in beginsel bij de conclusies van die analyse aan te kunnen sluiten. Naar aanleiding van een overleg met de Tweede Kamer heeft de minister de Stichting vervolgens bij brief d.d. 5 oktober 2000 verzocht advies uit te brengen over een aantal voorstellen tot wijziging van het Toetsingskader algemeen- verbindendverklaring (avv). Deze voorstellen behelzen het volgende:

  1. een versoepeling van de bedenkingenprocedure in geval van een eigen rechtsgeldige ondernemings- of subsector-CAO;
  2. een aanscherping van de vormvereisten voor CAO-bepalingen inzake fondsen;
  3. het niet algemeen-verbindend verklaren van CAO-bepalingen waarvan de inwerkingtreding afhankelijk wordt gesteld van algemeen-verbindendverklaring.

    De minister verzocht de Stichting haar advies zo mogelijk uit te brengen voor 1 december 2000. De Stichting heeft de minister bij brief d.d. 2 november 2000 laten weten niet in staat te zijn voor dat tijdstip haar advies uit te brengen maar er naar te zullen streven dit te doen in de loop van maart 2001.
    Bij brief d.d. 29 december 2000 heeft de minister vervolgens nog de aandacht van de Stichting gevraagd voor enkele andere aspecten terzake avv, t.w.:

  4. het algemeen-verbindend verklaren van CAO-bepalingen welke de mogelijkheid bieden tot (verdere) differentiatie van arbeidsvoorwaarden alsmede
  5. De te volgen gedragslijn bij een avv-verzoek waartegen bedenkingen zijn aangevoerd in verband met overlapping van de werkingssfeer van die CAO met een andere CAO.

Met betrekking tot de onder 4. vermelde kwestie welke is voortgevloeid uit het avv-verzoek van partijen bij de CAO Metalectro, hebben betrokken partijen inmiddels overleg gevoerd met het ministerie. Uitkomst daarvan is geweest dat terzake advies gevraagd zal worden aan een Commissie van externe deskundigen.
De Stichting wacht dit advies met belangstelling af.

Deze nota bevat de opvattingen van de Stichting terzake de overige vier kwesties.