Evaluatie Convenant Arbeidspensioenen

1 juni 2001 - Op 9 december 1997 hebben de Stichting van de Arbeid en het toenmalige kabinet het Convenant inzake arbeidspensioenen, over kostenbeheersing, modernisering en toegankelijkheid van pensioenregelingen, afgesloten. Op basis van de onlangs gereedgekomen evaluatieonderzoeken stellen beide convenantspartijen naar genoegen vast dat de doelstellingen van het convenant gehaald zijn.