Investeren in beroepsonderwijs en scholing

Publicatienummer 9/01

Juli 2001 - De Stichting van de Arbeid heeft zich de laatste jaren intensief bezig gehouden met het stimuleren van een beleid ter vergroting van de employability van werkenden en werkzoekenden.
In dit verband heeft zij tevens in een notitie: 'Meer prioriteit voor het beroepsonderwijs' tijdens het Voorjaarsoverleg met het kabinet in juni 2000 de noodzaak van extra impulsen voor het beroepsonderwijs aan de orde gesteld.

Mede naar aanleiding van deze notitie is het Najaarsoverleg 2000 besloten tot de instelling van een tripartiete Stuurgroep Impuls Beroepsonderwijs en Scholing.
De Stuurgroep heeft op 23 maart 2001 een tussenrapportage aan het kabinet gezonden met voorstellen om tot een bredere positionering van het beroepsonderwijs en tot een intensivering van scholingsinspanningen te komen.

Op basis van deze tussenrapportage zijn vervolgens in het Voorjaarsoverleg op 18 juni 2001 door kabinet en sociale partners in de Stichting van de Arbeid gezamelijke conclusies geformuleerd in een notitie: 'Investeren in beroepsonderwijs: conslusies Voorjaarsoverleg'.

Deze conclusies alsmede de tussenrapportage van de Stuurgroep en de notitie: 'Meer prioriteit voor het beroepsonderwijs' zijn opgenomen in deze publicatie.