Wijzigingsvoorstellen Toetsingskader avv

6 maart 2002 - In antwoord op uw brief d.d. 21 december 2001 waarin u de reactie van de Stichting van de Arbeid vraagt op enkele voorstellen tot aanpassing van het Toetsingskader algemeen verbindend verklaring, kan ik u het volgende meedelen.

Uw wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op:
  • aanvullende vormvereisten met betrekking tot het algemeen verbindend verklaren van (sociale) fondsen;
  • aanvullende vereisten in het kader van de representativiteitstoets en –gegevens;
  • de bij de doorvoering van deze wijzigingsvoorstellen in acht te nemen overgangsperiode.