Actieprogramma voor het Leven Lang ontwikkelen van competenties en kwalificaties

7 mei 2002 - De regeringsleiders van de Europese Unie hebben in 2000 in Lissabon afgesproken dat in 2010 de EU de leidende economie in de wereld dient te zijn. Nederland heeft daaraan toegevoegd dat het binnen de EU tot de top wil behoren. In de hedendaagse kenniseconomie betekent dit dat het maximale rendement gehaald moet worden uit onderwijs en scholing. De Stichting van de Arbeid is de afgelopen jaren al zeer actief geweest om handreikingen te doen aan het decentraal overleg om meer te investeren in employability. Zo verschenen de volgende Stichtingsaanbevelingen: "Werken aan je werkkring" (1996), "Een leven lang lerend werken" (1998) en "Werk maken van employabilitybeleid" (2001). Ook in de aanbevelingen over het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid "Er is meer nodig" (2001), krijgt employability een hoge prioriteit.