Initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Giskes en Van Geen (beiden D66) inzake de “bestuursstructuur van pensioenfondsen”.

10 maart 2003 - Werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid richten zich in deze brief tot u met een dringend beroep om het ingediende initiatiefwetsvoorstel van mevrouw Giskes en mevrouw Van Geen van D66 inzake de “bestuursstructuur van pensioenfondsen” niet te aanvaarden. Zij achten dit wetsvoorstel mede gelet op het recent tussen de Stichting van de Arbeid en het CSO afgesloten vernieuwde medezeggenschapsconvenant, niet opportuun, contraproductief en ook bedreigend voor het Nederlandse pensioenstelsel. In plaats daarvan zijn werknemers, werkgevers en gepensioneerden meer gebaat bij een overheid die de daadwerkelijke uitvoering van de gemaakte convenantsafspraken terughoudend maar wel kritisch volgt. Waar nodig komt ondersteunende wetgeving aan de orde zoals sociale partners en CSO ook gezamenlijk aangeven.