Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2003 | Advies inzake algemeen verbindendverklaring van decentralisatiebepalingen in CAO's

Advies inzake algemeen verbindendverklaring van decentralisatiebepalingen in CAO's

Publicatienr. 5/03

3 juni 2003 - Bij brief d.d. 17 januari 2003 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Stichting van de Arbeid verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het algemeen verbindend verklaren van CAO-bepalingen op grond waarvan het mogelijk wordt gemaakt om op decentraal niveau af te wijken van in de CAO als zodanig opgenomen (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden.