Monitoring pensioenvoorlichting en inventarisatie van activiteiten gericht op verbetering van de kwaliteit van de pensioenvoorlichting

Publicatienr. 1/04

december 2003 -  In haar aanbevelingen ‘Moderne en betaalbare pensioenen voor alle werknemers’ van 17 mei 2001 heeft de Stichting van de Arbeid onder andere aandacht gevraagd voor het bevorderen van de kwaliteit en de transparantie bij de uitvoeringspraktijk. In aanbeveling nr. 12 gaf de Stichting aan dat hieronder nadrukkelijk ook wordt verstaan dat voortdurend aandacht wordt geschonken aan het bevorderen van de klantvriendelijkheid, mede door zo eenvoudig mogelijke procedureregels en formulieren, die ook voor ouderen goed leesbaar dienen te zijn. In dit kader past ook aandacht voor het verzorgen van goede voorlichting over de regeling en meer in het algemeen het bevorderen van een goede communicatie met allen die bij de pensioenregeling betrokken zijn.
De Stichting van de Arbeid heeft vervolgens een Subwerkgroep Monitoring Pensioenvoorlichting ingesteld waarin ook de pensioenkoepels, te weten: de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF), de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en het Verbond van Verzekeraars waren vertegenwoordigd, met als taakopdracht om uitvoering aan vorenstaande afspraak te geven.
Deze subwerkgroep is in november 2001 met haar werkzaamheden van start gegaan.

Deze 1e periodieke rapportage is na raadpleging van de beleidsorganen van de bij de Stichting van de Arbeid aangesloten centrale organisaties van werkgevers en van werknemers als ook van de participerende pensioenkoepels, door de Stichting van de Arbeid vastgesteld.