Aanbeveling, Advies, Nota 2004

Uitwerking hoofdlijnen financiële opzet en positie van pensioenfondsen

17 december 2004


Rapportage uitvoering Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren in 2004

15 december 2004

Publicatienr. 14/04

Pension Fund Governance

2 december 2004


Advies inzake een heroverweging van de anciënniteitsregel bij bedrijfseconomisch ontslag

1 december 2004

Publicatienr. 13/04

Aanbeveling kinderopvang 2004

28 oktober 2004

Publicatienr. 12/04


Nota uitwerking hoofdlijnen financiële opzet en positie van pensioenfondsen

15 oktober 2004


Gevolgen van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid voor pensioenregelingen

13 augustus 2004


Algemeen verbindendverklaring van decentralisatiebepalingen in CAO's: een 'informal opinion' van de International Labour Organisation

1 augustus 2004

Publicatienr. 10/04


Advies inzake mogelijkheden ter beperking van de administratieve lastendruk voor bedrijven voortvloeiende uit pensioenregelgeving

4 juni 2004


Aanpassing Schattingsbesluit WAO

1 juni 2004


Versnelde afschaffing afdrachtvermindering lage lonen

17 mei 2004


Versnelde afschaffing afdrachtvermindering lage lonen

22 april 2004


Nota inzake de evaluatie van de Wet flexibiliteit en zekerheid en de evaluatie van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

1 april 2004

Publicatienr. 5/04

Aanbeveling inzake de regeling van arbeidsvoorwaarden van uitzendwerkers

1 april 2004

Publicatienr. 6/04


Kabinetsvoorstellen WAO

26 maart 2004


Het tegengaan van ziekteverzuim en instroom in de WAO via het CAO-beleid

20 februari 2004

Publicatienr. 4/04

Extra uitkering langdurige minima

12 februari 2004


Reactie op Rapport Commissie-Staatsen

30 januari 2004


Reactie op de Nota ‘Hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op pensioenfondsen in de Pensioenwet’

28 januari 2004

Publicatienr. 3/04

Wet basisvoorziening kinderopvang

9 januari 2004


Aanbeveling ter bestrijding van werkloosheid onder jeugdigen

9 januari 2004

Publicatienr. 2/04