Wet basisvoorziening kinderopvang

9 januari 2004 - De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief van 21 november jongstleden de Nota naar aanleiding van het nader verslag en de Tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wet basisvoorziening kinderopvang (Wbk) aan uw Kamer doen toekomen. Naar aanleiding van het nader verslag zijn enkele wijzigingen in het wetsvoorstel aangebracht.