Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2004 | De evaluatie van de Wet flexibiliteit en zekerheid en de evaluatie van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Nota inzake de evaluatie van de Wet flexibiliteit en zekerheid en de evaluatie van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Publicatienr. 5/04

April 2004 –  Bij brief van 6 mei 2002 heeft de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Stichting van de Arbeid om een reactie gevraagd op het evaluatieonderzoek ‘Flexibiliteit en zekerheid; effecten en doeltreffendheid van de Wet flexibiliteit en zekerheid’ c.a. Met name heeft hij de opvatting van de Stichting gevraagd over een zestal bevindingen uit het evaluatieonderzoek, te weten: de bekendheid van de wet, de naleving van voorschriften inzake het minimumgarantieloon per oproep en de maximale proeftijd, de arbeidsovereenkomst voor bepaald tijd, de weerlegbare rechtsvermoedens, de bedrijfseconomische effecten en de ontslagprocedures. Wat dit laatste punt betreft heeft de Stichting er voor gekozen om dit te betrekken bij haar advisering over het rapport van de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel.

De Stichting van de Arbeid geeft in deze nota haar commentaar op het rapport weer. Voorts gaat zij in het tweede deel van de nota in op de haar ter informatie toegezonden notitie over de evaluatie van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).