Kabinetsvoorstellen mbt arbowet- en regelgeving

5 juli 2006 - Het is de wens van de Stichting dat de nieuwe wetgeving een integrale benadering van preventiebeleid, arbeidsomstandighedenbeleid, verzuimbegeleiding, reïntegratiebeleid en inkomensbeleid bevordert. Een dergelijke ketenbenadering maakte ook deel uit van de Verklaring van de Stichting van de Arbeid van 5 november 2004. In de Aanbeveling van 15 april 2005 heeft de Stichting van de Arbeid opnieuw het belang van een dergelijke integrale benadering benadrukt. De Stichting ziet de komende wetgeving op arbo-gebied dan ook als het sluitstuk van de zogenoemde ‘ketenbenadering’.