Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2006 | De bevordering van de arbeidsdeelname van personen met arbeidsbeperkingen en over de premieverdeling WGA

Doorwerking van afspraken en aanbevelingen gemaakt in de Stichting van de Arbeid over de bevordering van de arbeidsdeelname van personen met arbeidsbeperkingen en over de premieverdeling WGA

3 november 2006 - De Stichting van de Arbeid schrijft aan het begin van het nieuwe cao-seizoen decentrale cao-partijen een brief om hun aandacht te vragen voor de aanbevelingen voor preventie, arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding, re-integratie en inkomensbeleid, oftewel de ‘ketenbenadering’. Het is de bedoeling dat op onderdelen concrete decentrale afspraken in cao’s worden neergelegd.

De Stichting van de Arbeid wil in dit verband erop wijzen dat de fifty-fifty-verdeling van de WGA-premielasten onderdeel is van de ketenbenadering. Werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid vertrouwen erop dat op decentraal niveau de compensatie die werkgevers ontvangen via een lagere WAO/IVA-premie in mindering wordt gebracht op de WGA-last voor verhaal.
Ten slotte wil de Stichting in deze brief aandacht vragen voor de categorie arbeidsongeschikten die na keuring minder dan 35 procent arbeidsongeschikt blijken. Uit diverse signalen blijkt dat het in de praktijk lastig kan zijn hiervoor de juiste oplossingen te treffen.