Servicedocument Stages in het mbo

December 2006 - Tijdens de Werktop van december 2005 hebben sociale partners en het kabinet afspraken gemaakt om te komen tot een sluitende aanpak stages. Onderdeel van die afspraken is dat er een handreiking wordt opgesteld voor zo eenvoudig en uniform mogelijke stagecontracten. Met het Servicedocument Stages in het mbo wordt voorzien in die handreiking. Het document is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid, AWVN, JOB, MBO raad, COLO en de ministeries van OCW en SZW.