Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2007 | Reactie op een viertal punten uit de Nota naar aanleiding van het Verslag wetsvoorstel Veegwet

Reactie op een viertal punten uit de Nota naar aanleiding van het Verslag wetsvoorstel Veegwet

7 november 2007 - In een brief aan de Tweede Kamer over een wetsvoorstel tot aanpassing van de nieuwe Pensioenwet op een aantal detailpunten (wetsvoorstel Veegwet) doet de Stichting op een viertal punten voorstellen: 
  • T.a.v. de wachttijd bepleit de Stichting dat uitgaande van geen wachttijd dat partijen betrokken bij een collectieve pensioenregeling een wachttijd mogen overeenkomen tot ten hoogste 6 maanden.
  • De Stichting bepleit voorts dat de uitbetaling van de afkoop van zeer kleine pensioenen tot een bedrag van ten hoogste € 13 achterwege mag blijven; dit ter vermijding van in verhouding zeer hoge kosten; 
  • Wat de medezeggenschap bij bedrijfstakpensioenfondsen betreft, wil de Stichting de bestaande verplichting om een deelnemersraad te hebben, in stand houden. De Stichting wil geen keuzemogelijkheid zoals dat bij ondernemingspensioenfondsen is geregeld tussen of een deelnemersraad dan wel rechtstreekse vertegenwoordiging van gepensioneerden in het fondsbestuur. De Stichting hecht aan de indertijd met het CSO gemaakte afspraken hierover. 
  • Als laatste punt bepleit de Stichting dat de in de Pensioenwet voorgeschreven voortzetting van de dekking van het nabestaandenpensioen voor werkloze werknemers pas in werking treedt na de beëindiging van de FVP-regeling die ook recht geeft op nabestaandenpensioen voor werkloze werknemers.