Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de Lissabonstrategie - Update 2007/2008

10 oktober 2008 - Elk jaar berichten de EU-lidstaten in het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) en het Nationaal Strategisch Rapport Sociale Bescherming en Insluiting (NSR) de vorderingen die zij gemaakt hebben met betrekking tot de zogeheten Lissabondoelstellingen.

De Stichting van de Arbeid stelt elk jaar ook een eigen voortgangsrapportage op van haar bijdrage aan het bereiken van de Lissabondoelstellingen. Deze komt in de eerste plaats tot stand via het eigen arbeidsvoorwaardenbeleid van sociale partners waarin de aanbevelingen van de Stichting opgenomen zijn. Daarnaast draagt de advisering aan het kabinet op sociaaleconomisch terrein door de Stichting en de SER hieraan bij.