Advies inzake fase II van de Algemene Pensioeninstelling (API)

27 februari 2009 - De Stichting van de Arbeid wil het samengaan van ondernemingspensioenfondsen mogelijk maken. Hierdoor zouden vooral de kleinere ondernemingspensioenfondsen makkelijker kunnen voldoen aan de vereisten van goed pensioenfondsbestuur (pension fund governance) en medezeggenschap

Dat staat in een brief van de Stichting van de Arbeid aan minister Donner van SZW. De minister had zelf een brede oplossing van dit probleem voorgesteld, maar die wijst de Stichting van de Arbeid om principiële en praktische bezwaren af.

De Stichting kiest voor de meer beperkte oplossing van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF). Die wil dat bestaande ondernemingspensioenfondsen kunnen samengaan in een multi-ondernemingspensioenfonds (multi-opf), zonder dat voor zo’n samengesteld pensioenfonds de huidige wettelijk vereiste gaat gelden dat sprake moet zijn van één financieel geheel. Het advies van de Stichting van de Arbeid heeft de instemming van alle pensioenkoepels en van het Verbond van Verzekeraars.

De minister stelde voor om met het multi-opf een geheel nieuwe uitvoeringsvariant in het leven roepen, naast de reeds bestaande uitvoeringsvormen, te weten een ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds of een rechtstreeks verzekerde regeling. Ondernemingen met een rechtstreeks verzekerde regeling zouden in deze opzet kunnen kiezen voor overgang naar het multi-opf. Deze brede oplossing wijst de Stichting af, omdat deze een vergaande wijziging van de regeling voor de taakafbakening vergt. Volgens de Stichting is dat allemaal niet nodig voor een effectieve aanpak van de governance- en medezeggenschapsproblematiek van veel kleinere opf’en.

De Stichting van de Arbeid kiest daarom voor het voorstel van OPF op grond waarvan het multi-opf uitsluitend openstaat voor ondernemingen met een ondernemingspensioenfonds. Dit voorstel houdt een meer beperkte aanpassing in van de bestaande domeinafbakeningsregels tussen opf’en en verzekeraars en heeft geen gevolgen voor de verplichtstelling. Volgens het OPF-voorstel kunnen ondernemingen met een opf ervoor kiezen hun opf’en samen te voegen, terwijl de vermogens van de oorspronkelijke zelfstandige fondsen gescheiden blijven (ring fencing). De Stichting, ondersteunt door de pensioenkoepels en het Verbond van Verzekeraars, adviseert tot een aanpassing van de Pensioenwet in deze zin.