Werkdocumenten Najaarsoverleg 2008

De Stichting van de Arbeid heeft tijdens het Najaarsoverleg 2008 in de tripartiete overeenkomst Samen doen wat mogelijk is onder meer afgesproken zich te buigen over: 
 • de bevordering van (sectoroverstijgende) scholing van werkenden; 
 • de participatie van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; 
 • het voorkomen van werkloosheid door vorm en inhoud te geven aan het principe van-werk-naar-werk.

Om bovenstaande uit te werken zijn drie werkgroepen ingericht waar ook publieke en private uitvoerders en ministeries aan deelnamen. Via hoorzittingen zijn decentrale sociale partners, publieke en private beroepsopleidingen, O&O-fondsen, kenniscentra en anderen geconsulteerd. De uitkomsten van dit beraad zijn verwoord in drie werkdocumenten: 

 • Leren loont
  Dit werkdocument beoogt het belang van een cultuuromslag op het terrein van scholing en employability bij werknemers en werkgevers onder de aandacht te brengen. Er staan tal van voorstellen in die een structurele verbetering van de inzetbaarheid van werknemers met behulp van scholing kunnen bevorderen.

 • Aan het werk: kansen creëren voor mensen die verder af staan van betaald werk
  Dit werkdocument bevat de tijdens het Najaarsoverleg 2008 gevraagde arbeidsmarktanalyse met betrekking tot de participatiemogelijkheden van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (bijlage 2). In kaart wordt gebracht hoe decentrale cao-partijen - vooral in de tekortsectoren - ook gedurende deze economisch neergang (duurzame) arbeidsplaatsen bereikbaar kunnen maken voor deze doelgroep. 

 • Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst
  In dit werkdocument wordt nagegaan hoe het principe ‘van-werk-naar-werk’ vorm en inhoud kan worden gegeven met als doel werknemers blijvend inzetbaar te houden en werkloosheid te voorkomen.