Voortzetting regeling deeltijd-WW

De Stichting van de Arbeid vraagt de Tweede Kamer om voorzetting van de huidige regeling deeltijd-WW. Zij onderbouwt dit verzoek onder meer met de resultaten van een quickscan van Research voor Beleid. Dit bureau heeft bekeken in hoeverre deeltijd-WW werkgelegenheid in stand houdt, welke inverdieneffecten te verwachten zijn van deeltijd-WW en een vergelijking gemaakt met regelingen in de ons omringende landen.