Aanbeveling Mobiliteit en Telewerken

Publicatienr. 04/09

22 oktober 2009 - De Stichting van de Arbeid wil met de aanbeveling Mobiliteit en telewerken bevorderen dat werkgevers en werknemers op decentraal niveau met elkaar in overleg te treden. Enerzijds om te komen tot mobiliteitsbeleid en –afspraken die congestie tegengaan en de bereikbaarheid van regio’s en bedrijven verbeteren. Anderzijds om tot afspraken te komen die een bijdrage leveren c.q. faciliteit bieden aan het bevorderen van de afstemming werk-privé, in het bijzonder ten aanzien van de combinatie arbeid en zorg.

Bij de aanbeveling Mobiliteit en telewerken hoort een aantal bijlagen. Deze zijn afzonderlijk te downloaden in een Word-versie en als pdf.


Korte inhoud van de bijlagen:

Bijlage 1 Oplossingsrichtingen voor een concrete aanpak

Hierin staat uitgewerkt op welke wijze het congestie- en bereikbaarheidsprobleem kan worden beïnvloed via verandering van reisgedrag en/of werkplek en/of aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Ook zijn recente cao-voorbeelden opgenomen.

Bijlage 2 Te volgen stappen in het proces tot mobiliteitsmaatregelen en vragenlijst potentiële opbrengst mobiliteitsmanagement

Aan de hand van een stappenplan kan een (nieuw) mobiliteitsbeleid worden uitgewerkt. Met behulp van de vragenlijst kan de potentiële opbrengst van het te voeren mobiliteitsbeleid worden bepaald.

Bijlage 3 Raamovereenkomst telewerken

Dit betreft de overeenkomst tussen Europese sociale partners over telewerken, d.d. 16 juli 2002.

Bijlage 4 Checklist Telewerken

In de checklist staan de aandachtspunten vermeld die behulpzaam kunnen zijn bij de invoering van telewerken.

Bijlage 5 Voorbeeld van een telewerkovereenkomst

De model-telewerkovereenkomst bevat de organisatorische en randvoorwaardelijke onderwerpen voor een adequate regeling tussen werkgever en telewerker.

Bijlage 6 Wet- en regelgeving op het gebied van arbo en medezeggenschap in relatie tot telewerken

In deze bijlage zijn de belangrijkste artikelen uit de wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden en medezeggenschap opgenomen die betrekking hebben op de onderwerpen mobiliteit en telewerken opgenomen.

Bijlage 7 Fiscale maatregelen ten aanzien van woon-werkverkeer, verhuizen voor het werk, telewerken vanuit huis, internet en telefoonaansluitingen

Deze bijlage bevat de fiscaal gefaciliteerde vergoedingen die verandering van reisgedrag en/of werkplek kunnen ondersteunen.