Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019

Voorstellen voor de uitwerking van een leven lang ontwikkelen

7 juni 2019


Huis voor klokkenluiders

12 april 2019


Knelpunten in de Wet waardeoverdracht klein pensioen

9 april 2019


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie maart 2018 – februari 2019

2 april 2019


Reactie Stichting van de Arbeid op internetconsultatie over uitbreiding benadelingsverbod voor klokkenluiders

5 maart 2019


Naar een EVC met meer slagkracht op de arbeidsmarkt

8 februari 2019


Voorstel uniformering partnerbegrip

17 januari 2019


Opname van laagste loonschalen in de cao's

15 januari 2019


Handreiking Hoe maak ik mijn cao WagwEU proof?

9 januari 2019


Code Rechtstreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

21 december 2018


Oproep met plan van aanpak voor meer diversiteit pensioenfondsbesturen

14 november 2018


Leven lang ontwikkelen

9 oktober 2018


Algemeen Overleg pensioenen

15 juni 2018


Algemeen overleg laaggeletterdheid d.d. 13 juni 2018

11 juni 2018


Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

11 april 2018


VNG en Stichting van de Arbeid zetten activiteiten Wmo-kamer op andere wijze voort

23 maart 2018


Pensioencommunicatie

12 maart 2018


Algemeen Overleg Leven lang ontwikkelen

12 maart 2018


Recente aanbevelingen en adviezen aan het decentrale cao-overleg

30 november 2017


Brief aan het Europees BTW-comité over de BTW-problematiek bij pensioenfondsen

23 oktober 2017


Laagste loonschalen

13 september 2017


Uitvoering derde WW-jaar

6 september 2017


Bovenwettelijke aanvullingen loondoorbetaling bij ziekte

4 september 2017


De bijdrage van de Nederlandse sociale partners in 2016- 2017 aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

16 juni 2017


Inkoop netto pensioenregelingen

2 juni 2017


Brief aan cao-partijen over uitvoering derde WW-jaar

10 mei 2017


Behandeling controversiële wetten

4 april 2017


Netto pensioenregelingen

1 maart 2017


Bovenwettelijke aanvullingen loondoorbetaling bij ziekte

10 februari 2017

 


Gebruikmaking van een SCOOR-gecertificeerd instituut voor scholing van or/pvt

3 februari 2017


Pensioenopbouw voor Wajongers

16 november 2016


Afschaffing fiscale regeling scholingsaftrek

31 oktober 2016


Intersectorale scholing

12 april 2016


Wetvoorstel verbeterde premieregeling

31 maart 2016


Lage rente en pensioenen

23 maart 2016


Stand van zaken landelijke uitvoering aanvullende WW/WGA

18 maart 2016


Wetsvoorstel uitbetaling pensioen in pensioeneenheden

3 maart 2016


Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

27 januari 2016


Implementatie verbod op nulurenarbeidscontracten in de zorg

27 januari 2016


Stappenplan voortzetting pensioenopbouw arbeidsongeschiktheid en inkomen boven 100.000 euro

14 december 2015


Tekort aan bbl-plekken heeft meerdere oorzaken

8 december 2015


Private aanvulling WW/WGA in CAO's

24 november 2015


Voorstel van de Stichting van de Arbeid voor kabinetsreactie op TAW-advies SER

11 november 2015


Werkgeverschecklist 'Wegwijs in het pensioen'

9 oktober 2015


Pensioenopbouw bij loondispensatie

21 september 2015


Lange termijnverplichtingen van pensioenen (UFR)

1 september 2015


Stichting Examenkamer wordt nieuwe uitvoeringsorganisatie voor kwaliteitsborging EVC

31 augustus 2015


Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid boven 100.000 euro

22 juli 2015


Begrip partner bij nabestaandenpensioen

22 juli 2015


Vermelding normale arbeidsduur in cao's

30 juni 2015


Advies driehoeksrelaties

29 juni 2015


Voortgang nulurencontracten in de zorg

26 juni 2015


Rapportage stand van zaken betreffende scholing van flexibele werknemers

26 juni 2015


Aanpak agressie en geweld tegen werknemers

8 mei 2015


Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao's

17 april 2015


Wet werk en zekerheid

15 april 2015


De bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

1 april 2015


Recente aanbevelingen en adviezen aan het decentrale cao-overleg

27 maart 2015


Intersectorale samenwerking tussen scholingsfondsen

5 februari 2015


Veelgestelde vragen over de Bedrijfshulpverlening (BHV)

16 december 2014


Brief aanvraagtermijn waardeoverdracht

16 december 2014


Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid voor indexatiedepots pensioenen

12 december 2014


Nulurencontracten in de zorg

5 december 2014


De verhoging van de AOW-leeftijd

21 november 2014


Aanvraag indicatie niet alleen via gemeenten

5 november 2014


Aanbeveling taal en rekenen in het mbo

3 november 2014


Reactie van de Stichting van de Arbeid op Wetsvoorstel pensioencommunicatie

3 oktober 2014


Advies loonwaardebepaling

24 september 2014


Governance-code voor CAO-fondsen

11 juli 2014


Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao’s

11 juli 2014


Advies naleving en handhaving van de CAO

27 juni 2014


Aanbeveling Stichting van de Arbeid: vrijaf op dinsdag 5 mei 2015

5 juni 2014


Franchise Witteveenkader 2015

26 mei 2014


Invulling advies Discriminatie werkt niet!

12 mei 2014


Scholing van OR'en door gecertificeerde opleidingsinstituten

9 mei 2014


Aanpak laaggeletterdheid in bedrijven

1 mei 2014


Brief Wet Werk en Zekerheid

16 april 2014


De bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

15 april 2014


Implementatieplan voor systeem van validering van resultaten van non-formeel en informeel leren

24 februari 2014


Verhouding arbocatalogi - richtlijnen

21 februari 2014


Inrichting laagste loonschalen ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking

21 februari 2014


Consensus verklaring over Werk en Gezondheid

13 februari 2014


Input ‘verrekening transitievergoeding’

12 februari 2014


NPCF-initiatief: doorwerken met een chronische ziekte

7 februari 2014


Heroverweging CAO-bepalingen over uitzendkrachten

7 februari 2014


Alles is gezondheid...

5 februari 2014


Gevolgen overheveling langdurige zorg van AWBZ naar Zvw

29 januari 2014


Reactie op internetconsultatie Wet pensioencommunicatie

17 januari 2014


Uitwerking Sociaal Akkoord met betrekking tot opbouw en duur WW

24 december 2013


Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders

10 december 2013


Pilotproject vangnetters

5 december 2013


Brief over Rapport van de Commissie UFR

27 november 2013


Code Rechtstreeks verzekerde regelingen

31 oktober 2013


Sociaal akkoord blijft overeind

15 oktober 2013


Code Pensioenfondsen

12 september 2013


Reactie Stichting op internetconsultatie nieuwe spelregels pensioenfondsen

11 september 2013


Aanbeveling pensioencommunicatie

4 juli 2013


Nadere verkenning Waardeoverdracht op basis van gefinancierde waarde

28 juni 2013


Verzoek uitstel calamiteitenregeling

17 juni 2013


Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders

14 juni 2013


Toekomstbestendige inrichting systeem voor validering van resultaten uit non-formeel en informeel leren

12 juni 2013


Rapport over aanpassing kabinetsvoorstellen pensioenopbouw (Witteveenkader)

7 juni 2013


Wetsvoorstel verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen

14 mei 2013


Voortgang besprekingen in de Sociale Agenda in de Stichting van de Arbeid

25 maart 2013


Reactie op de blauwdruk Algemene Pensioeninstelling (API)

25 maart 2013


Stichting van de Arbeid adviseert over pensioencommunicatie

19 maart 2013


Voorgenomen aanpak jeugdwerkloosheid

19 maart 2013


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma en de Nationaal Sociale Rapportage in het kader van de EU-2020-strategie

14 maart 2013


Aanpassing Wet op de Ondernemingsraden

25 februari 2013


Faciliterende rol overheid vervolg project arbocatalogi

7 februari 2013


Keuze bestuursmodel wetsontwerp Wet versterking bestuur pensioenfondsen

4 februari 2013


Commentaar bij het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders

29 januari 2013


Aanbeveling toepassing Convenant tussen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars over het in- en uitlooprisico bij arbeidsongeschiktheid in pensioenregelingen

23 januari 2013


Heroverweging van cao-bepalingen met betrekking tot beperkingen van en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

14 januari 2013


De toegang van uitzendkrachten tot opleiding

14 januari 2013


Heroverweging van cao-bepalingen met betrekking tot beperkingen van en verbondsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

14 januari 2013


Overleg Stichting van de Arbeid met kabinet

19 december 2012


Heroverweging systeem van waardeoverdracht

17 december 2012


Verhoging tarief deskundigenoordeel UWV

7 november 2012


Verzoek aan VNG om inzicht te verschaffen in het taalaanbod van gemeenten voor de aanpak van laaggeletterdheid

19 oktober 2012


Stichting van de Arbeid reageert in brief aan EU-commissarissen Barnier en Andor op het Witboek Pensioenen en op de in dat kader voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn

6 september 2012


Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging regelingen UWV

27 augustus 2012


Wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

27 augustus 2012


Dispensatie in de cao, een transparante procedure

12 juli 2012


Evaluatie bijzondere WTV en deeltijd-WW

26 juni 2012


Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader

20 juni 2012


Wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

13 juni 2012


Dispensatie in de cao

11 juni 2012


Aanvullende informatie subsidieaanvraag vervolg project arbocatalogi

8 juni 2012


Brief over Wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

23 mei 2012


De Europese kaderovereenkomst inzake inclusieve arbeidsmarkten

16 mei 2012


De visie van de Stichting van de Arbeid op payrolling, mede in het licht van de gevolgen voor werknemers als het gaat om ontslag

11 mei 2012


Commentaar van de Stichting van de Arbeid op het voorstel van wet Wijziging Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

18 april 2012


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma en de Nationaal Sociale Rapportage in het kader van de EU-2020-strategie

18 april 2012


Reactie Stichting van de Arbeid naar aanleiding van antwoorden van de minister van SZW op Kamervragen over de gevolgen van het verschuiven van de ingangsdatum van het AOW-pensioen (brieven van de Tweede Kamer d.d. 3 april 2012)

11 april 2012


Code en Monitoringscommissie

11 april 2012


Nadere invulling voorstel voor vervolg project arbocatalogi

19 maart 2012


Reactie op Wetsontwerp versterking Bestuur pensioenfondsen

12 maart 2012


Verzoek om voor pensioenfondsen te komen tot een specifieke regeling gericht op het beperken van het aantal bestuurs- en/of toezichtfuncties

12 maart 2012


Heroverweging van cao-bepalingen met betrekking tot beperkingen van en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

2 februari 2012


Brief naar aanleiding van Motie Braakhuis/Omtzigt inzake uniformering pensioengevend loon; Wetsontwerp uniformering loonbegrip (20 131, nr. 24)

19 januari 2012


Comments by the Labour Foundation on the EIOPA Consultation Paper responding to the European Commission’s Call for Advice on the proposed revision of Directive 2003/41/EC (the ‘IORP Directive’)

29 december 2011


Sectorale arbeidsmarktinformatie

21 december 2011


Verhoging arbeidsparticipatie 35-minners

7 december 2011


Modernisering Ziektewet

7 december 2011


De invloed van het instrument avv op de bevordering van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen

7 december 2011


Analyse van de Stichting van de Arbeid ten behoeve van de heroverweging met betrekking tot beperkingen en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendarbeid in cao's

29 november 2011


Brief aan Tweede Kamer over Wetsontwerp verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (Tweede Kamer 2010-2011 – 33 046)

16 november 2011


Brief over Wetsontwerp wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen (Eerste Kamer 2011-2012; 32 846)

7 november 2011


Tweede evaluatie van het Samenwerkingskader

3 november 2011


Beperking bijbetalingslasten bij waardeoverdracht van pensioen

27 oktober 2011


Nadere invulling subsidieverzoek voor vervolg project arbocatalogi

10 oktober 2011


Reactie op hoofdlijnen van de Stichting van de Arbeid op het rapport 'Het Nieuwe Werken' en de arbeidsrechtelijke regelgeving van het Hugo Sinzheimer Instituut, maart 2011

5 oktober 2011


Brief aan Tweede Kamer over Wetsontwerp wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen

26 september 2011


Naar goede afspraken over EVC in de cao

16 september 2011


Reactie op voorontwerp Wet versterking bestuur pensioenfondsen

2 september 2011


Aanpak van laaggeletterdheid door sociale partners in het bedrijfsleven

1 september 2011


Invulling voorstel voor vervolg project arbocatalogi

17 augustus 2011


De toekomst van de product- en bedrijfschappen: het belang van een moderne Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie voor de Nederlandse economie

15 juni 2011

Visie van de Stichting van de Arbeid

Memorandum uitwerking Pensioenakkoord

10 juni 2011

publicatienr. 1/11


Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid

9 juni 2011


Subsidieverzoek vervolg project arbocatalogi

25 mei 2011


Stages voor leerlingen van illegaal in Nederland verblijvende ouders

20 mei 2011


De Europese kaderovereenkomst over intimidatie en geweld op het werk

12 mei 2011


Reactie op onderzoek evaluatie WIA

11 april 2011


Aanvullende conclusies, aanbevelingen en adviezen 35-min

11 april 2011


Klacht over ongelijke behandeling van grensarbeiders in de cao

7 april 2011


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

1 april 2011


Stichting Expertisecentrum ETV.nl en de aanpak van laaggeletterdheid

28 februari 2011


Stichting van de Arbeid pleit voor onderbrenging educatiebudget bij OCW

20 januari 2011


Reactie Stichting van de Arbeid op advies "Een diploma van waarde"

20 januari 2011


Convenant Bevordering Diversiteit Pensioenfondsen

12 januari 2011


Reactie Stichting van de Arbeid op Advies over werkscholen

17 december 2010


Wijziging Wet op de Europese ondernemingsraden

6 december 2010


Reactie Stichting van de Arbeid op het Groenboek Pensioenen van de Europese Commissie – [EU/7 juli 2010; COM(2010)365 final; SEC(2010)830]

15 november 2010


Bestuurders beursgenoteerde ondernemingen in relatie tot pensioenregelingen onder de Pensioenwet

3 november 2010


Evaluatie premiegroepen WW

29 oktober 2010


Gebruik gedempte kostendekkende premie, ook in geval van achterblijvend herstel

19 oktober 2010


Werken met taal: Bestrijding van laaggeletterdheid door sectoren en bedrijven

14 oktober 2010


Brief aan Eerste Kamer over initiatief wetsvoorstel Koser-Kaya / Blok - Samenstelling en Medezeggenschap in Pensioenfondsbesturen

28 september 2010


Evaluatie herstelplannen pensioenfondsen

24 augustus 2010


Opstelling begroting van het Ministerie van SZW voor 2011

17 augustus 2010


EVC

15 juli 2010


Pensioenopbouw voor Wajongers en werknemers met WSW-indicatie werkzaam met loondispensatie bij reguliere werkgevers

8 juli 2010


Brief aan Tweede Kamer over initiatiefwetsvoorstel Koşer Kaya/Blok

30 juni 2010


Advies inzake baanmobiliteit en risicodekking partnerpensioen

18 juni 2010


Pensioenakkoord voorjaar 2010

4 juni 2010


Onderzoek inventarisatie witte vlek op pensioengebied

7 mei 2010


De Stichting van de Arbeid reageert op de brief van de minister en staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer over cijfers en beleid met betrekking tot voortijdig schoolverlaten

14 april 2010


Herziening Richtlijn Ouderschapsverlof

12 april 2010


Kaderovereenkomst inzake inclusieve arbeidsmarkten

25 maart 2010


Stichting van de Arbeid reageert op toetsnorm Verbond van Verzekeraars

23 maart 2010


Advies- en verwijspunt klokkenluiden

12 maart 2010


Loondoorbetaling na 104 weken ziekte en werkhervatting

4 maart 2010


Besluitvorming over nieuwe Pensioenparameters n.a.v. advisering Commissie-Don

4 maart 2010


Monitor aanpak laaggeletterdheid in bedrijven 2008 - 2009

16 februari 2010


Aanbeveling Stichting van de Arbeid: vrijaf op 5 mei 2010

10 februari 2010


Voortzetting deeltijd-WW tot behoud van vakkrachten

9 februari 2010


Aanpak jeugdwerkloosheid

8 januari 2010


Zoeken in StvdA adviezen