Aanbeveling, Advies, Nota 2010

Reactie Stichting van de Arbeid op Advies over werkscholen

17 december 2010


Wijziging Wet op de Europese ondernemingsraden

6 december 2010


Reactie Stichting van de Arbeid op het Groenboek Pensioenen van de Europese Commissie – [EU/7 juli 2010; COM(2010)365 final; SEC(2010)830]

15 november 2010


Bestuurders beursgenoteerde ondernemingen in relatie tot pensioenregelingen onder de Pensioenwet

3 november 2010


Evaluatie premiegroepen WW

29 oktober 2010


Gebruik gedempte kostendekkende premie, ook in geval van achterblijvend herstel

19 oktober 2010


Werken met taal: Bestrijding van laaggeletterdheid door sectoren en bedrijven

14 oktober 2010


Brief aan Eerste Kamer over initiatief wetsvoorstel Koser-Kaya / Blok - Samenstelling en Medezeggenschap in Pensioenfondsbesturen

28 september 2010


Evaluatie herstelplannen pensioenfondsen

24 augustus 2010


Opstelling begroting van het Ministerie van SZW voor 2011

17 augustus 2010


EVC

15 juli 2010


Pensioenopbouw voor Wajongers en werknemers met WSW-indicatie werkzaam met loondispensatie bij reguliere werkgevers

8 juli 2010


Brief aan Tweede Kamer over initiatiefwetsvoorstel Koşer Kaya/Blok

30 juni 2010


Advies inzake baanmobiliteit en risicodekking partnerpensioen

18 juni 2010


Pensioenakkoord voorjaar 2010

4 juni 2010


Onderzoek inventarisatie witte vlek op pensioengebied

7 mei 2010


De Stichting van de Arbeid reageert op de brief van de minister en staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer over cijfers en beleid met betrekking tot voortijdig schoolverlaten

14 april 2010


Herziening Richtlijn Ouderschapsverlof

12 april 2010


Kaderovereenkomst inzake inclusieve arbeidsmarkten

25 maart 2010


Stichting van de Arbeid reageert op toetsnorm Verbond van Verzekeraars

23 maart 2010


Advies- en verwijspunt klokkenluiden

12 maart 2010


Loondoorbetaling na 104 weken ziekte en werkhervatting

4 maart 2010


Besluitvorming over nieuwe Pensioenparameters n.a.v. advisering Commissie-Don

4 maart 2010


Monitor aanpak laaggeletterdheid in bedrijven 2008 - 2009

16 februari 2010


Aanbeveling Stichting van de Arbeid: vrijaf op 5 mei 2010

10 februari 2010


Voortzetting deeltijd-WW tot behoud van vakkrachten

9 februari 2010


Aanpak jeugdwerkloosheid

8 januari 2010


Zoeken in StvdA adviezen