Monitor aanpak laaggeletterdheid in bedrijven 2008 - 2009

16 februari 2010

De beperkte monitor die de Stichting van de Arbeid heeft uitgebracht, schetst eeen beeld van de manier waarop laaggeletterdheid de afgelopen jaren in een aantal sectoren is aangepakt, al dan niet succesvol. Doel van deze rapportage is om er lering uit te trekken voor de toekomst: welke aanpak werkt wel en welke niet, welke omstandigheden werken belemmerend, wat is nodig om de kans van slagen te vergroten. In het Convenant Laaggeletterdheid 2007 - 2015 hebben sociale partners zich gecommitteerd aan het terugdringen van het aantal werkende laaggeletterden (nu circa 420.000) met 60% tot maximaal 168.000 in 2015.

Deze monitor geeft geen kwantitatief beeld. In het voorjaar van 2010 wordt door een extern onderzoeksbureau een uitgebreide monitor uitgevoerd. Medio 2010 worden de resultaten daarvan verwacht.