Kaderovereenkomst inzake inclusieve arbeidsmarkten

In maart 2010 hebben Europese sociale partners een Kaderovereenkomst inzake inclusieve markten opgesteld. Onder een inclusieve arbeidsmarkt wordt verstaan dat alle mensen in de werkende leeftijd de mogelijkheid krijgen en gestimuleerd worden om betaald werk te verrichten. Uitgangspunt van de overeenkomst is dat sociale partners, individuele personen, overheid en andere actoren medeverantwoordelijk zijn voor het bieden van een kader dat gunstig en bevorderlijk is voor een inclusieve arbeidsmarkt. Sociale partners in Nederland zijn op verschillende manieren aan de slag gegaan c.q. zullen gaan met de in de overeenkomst genoemde onderwerpen. O.a. door aanbevelingen te doen op het gebied van scholing en inzetbaarheid en door hun betrokkenheid bij het opstellen van flankerend arbeidsmarktbeleid, waaronder verhoging van de ouderenparticipatie.
De oorspronkelijke Engelse tekst van de kaderovereenkomst is eveneens te downloaden.