Aanbeveling, Advies, Nota 2011

Comments by the Labour Foundation on the EIOPA Consultation Paper responding to the European Commission’s Call for Advice on the proposed revision of Directive 2003/41/EC (the ‘IORP Directive’)

29 december 2011


Sectorale arbeidsmarktinformatie

21 december 2011


Verhoging arbeidsparticipatie 35-minners

7 december 2011


Modernisering Ziektewet

7 december 2011


De invloed van het instrument avv op de bevordering van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen

7 december 2011


Analyse van de Stichting van de Arbeid ten behoeve van de heroverweging met betrekking tot beperkingen en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendarbeid in cao's

29 november 2011


Brief aan Tweede Kamer over Wetsontwerp verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (Tweede Kamer 2010-2011 – 33 046)

16 november 2011


Brief over Wetsontwerp wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen (Eerste Kamer 2011-2012; 32 846)

7 november 2011


Tweede evaluatie van het Samenwerkingskader

3 november 2011


Beperking bijbetalingslasten bij waardeoverdracht van pensioen

27 oktober 2011


Nadere invulling subsidieverzoek voor vervolg project arbocatalogi

10 oktober 2011


Reactie op hoofdlijnen van de Stichting van de Arbeid op het rapport 'Het Nieuwe Werken' en de arbeidsrechtelijke regelgeving van het Hugo Sinzheimer Instituut, maart 2011

5 oktober 2011


Brief aan Tweede Kamer over Wetsontwerp wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen

26 september 2011


Naar goede afspraken over EVC in de cao

16 september 2011


Reactie op voorontwerp Wet versterking bestuur pensioenfondsen

2 september 2011


Aanpak van laaggeletterdheid door sociale partners in het bedrijfsleven

1 september 2011


Invulling voorstel voor vervolg project arbocatalogi

17 augustus 2011


De toekomst van de product- en bedrijfschappen: het belang van een moderne Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie voor de Nederlandse economie

15 juni 2011

Visie van de Stichting van de Arbeid

Memorandum uitwerking Pensioenakkoord

10 juni 2011

publicatienr. 1/11


Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid

9 juni 2011


Subsidieverzoek vervolg project arbocatalogi

25 mei 2011


Stages voor leerlingen van illegaal in Nederland verblijvende ouders

20 mei 2011


De Europese kaderovereenkomst over intimidatie en geweld op het werk

12 mei 2011


Reactie op onderzoek evaluatie WIA

11 april 2011


Aanvullende conclusies, aanbevelingen en adviezen 35-min

11 april 2011


Klacht over ongelijke behandeling van grensarbeiders in de cao

7 april 2011


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

1 april 2011


Stichting Expertisecentrum ETV.nl en de aanpak van laaggeletterdheid

28 februari 2011


Stichting van de Arbeid pleit voor onderbrenging educatiebudget bij OCW

20 januari 2011


Reactie Stichting van de Arbeid op advies "Een diploma van waarde"

20 januari 2011


Convenant Bevordering Diversiteit Pensioenfondsen

12 januari 2011


Zoeken in StvdA adviezen