Reactie op onderzoek evaluatie WIA

11 april 2011

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is op 1 januari 2006 ingevoerd. In het eindrapport Onderzoek evaluatie WIA is de wet onderzocht op de doeltreffendheid en de effecten ervan in de praktijk. De Stichting van de Arbeid vraagt in haar brief d.d. 11 april 2011 aandacht van de Tweede Kamer voor een aantal zaken die uit de evaluatie en de kabinetsreactie naar voren zijn gekomen.
De opmerkingen van de Stichting van de Arbeid betreffen de positie van 35-minners, de instroom van volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte werknemers en vangnetters in de regelingen van de WIA, de uitvoering van de WIA, de invulling van de taakstelling van SZW en de opvatting om de kabinetsreactie op het deskundigenrapport van de ILO inzake de strijdigheid van de WIA met verdrag nr. 121 bij de evaluatie van de WIA te betrekken.

Om de positie van 35-minners te versterken, heeft de Stichting van de Arbeid Aanvullende conclusies, aanbevelingen en adviezen 35-min vastgesteld die als bijlage bij deze brief is opgenomen.


De Aanvullende conclusies, aanbevelingen en adviezen 35-min zijn gebaseerd op onderzoeken naar de arbeidsmarktpositie van 35-minners. De onderzoeken zijn afzonderlijk samengevat.

 • Inleiding (PDF, 13 kB)
  Samenvattingen van de onderzoeken naar de arbeidsmarktpositie van 35-minners, 2007-2010 
   
 • Bijlage 1 (PDF, 66 kB)
  Onderzoek naar de re-integratie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn (januari 2007) en Beleidsconclusies naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek (januari 2007) 
   
 • Bijlage 2 (PDF, 18 kB)
  Geen Wia, wel werk? Vervolgmeting van het onderzoek naar de re-integratie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard (februari 2008) 
   
 • Bijlage 3 (PDF, 67 kB)
  Praktische conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de rondetafelgesprekken over re-integratie en behoud voor werk van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn (maart 2008) 
   
 • Bijlage 4 (PDF, 14 kB)
  35-min op weg naar werk: de arbeidsmarktpositie van 35-minners vanaf 2006 (maart 2009) 
   
 • Bijlage 5 (PDF, 133 kB)
  Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (aSB) op aandeel afwijzingen WIA (september 2009) 
    
 • Bijlage 6 (PDF, 107 kB)
  Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010)