De toekomst van de product- en bedrijfschappen: het belang van een moderne Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie voor de Nederlandse economie

Visie van de Stichting van de Arbeid

15 juni 2011 - De Stichting van de Arbeid acht de tijd rijp voor een wezenlijke hervorming van het PBO-stelsel dat uit de jaren vijftig van de vorige eeuw stamt. De taken moeten beperkt c.q. aangepast worden aan de ingrijpend veranderde sociaal-economische, thans internationale, context. Daarnaast moet ingespeeld worden op nieuwe opvattingen inzake democratische legitimatie alsmede aan eisen van kostenbeheersing en doelmatigheid.
In deze nota is de visie van de Stichting van de Arbeid op een dergelijk hervormd PBO-stelsel neergelegd. Tevens zij verwezen naar de vergelijkbare RCO-nota terzake van 1 juni 2011. De Stichting roept het kabinet op hieraan nu verder invulling te geven. Zij wacht het kabinetsstandpunt per (uiterlijk) 1 september 2011 - mede naar aanleiding van de motie Aptroot/Koopmans/Van den Besselaar - met grote belangstelling af. Over de betreffende wetswijzigingen is zij ook graag bereid nader te adviseren.