Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Brief aan Tweede Kamer over Wetsontwerp verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW

Brief aan Tweede Kamer over Wetsontwerp verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (Tweede Kamer 2010-2011 – 33 046)

Bij brief van 16 november 2011 went de Stichting van de Arbeid zich tot de Vaste Commissie voor SZW uit de Tweede Kamer over het ingediende wetsvoorstel inzake verhoging van de pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW. Dit wetsvoorstel is door de minister van SZW ingediend mede naar aanleiding van de afspraken die met de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt over de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord. De Stichting geeft in haar brief aan akkoord te zijn met de strekking van het wetsvoorstel om de AOW pensioenleeftijd te verhogen naar 66 jaar in 2020 en de ingangsleeftijd vervolgens te koppelen aan de ontwikkeling van de levensverwachting, maar dat dit ook zou moeten inhouden dat de leeftijd neerwaarts moet kunnen worden bijgesteld. Het wetsontwerp biedt deze mogelijkheid niet. Een tweede opmerking uit de brief van de Stichting betreft de aanpassing van het Witteveenkader, het fiscale kader voor aanvullende pensioenregelingen. In het Uitwerkingsmemorandum Pensioenakkoord zijn meeromvattende afspraken gemaakt over aanpassing van het Witteveenkader dan in het wetsontwerp worden voorgesteld. Hierover is op 10 juni 2011 nader onderzoek en overleg met de sociale partners toegezegd. De Stichting acht het van belang dat de Tweede Kamer over die afspraken wordt geïnformeerd.

De nota naar aanleiding van het verslag van 6 december 2011 bevat veel informatie over flankerende maatregelen voor lage inkomens die na de verhoging van de AOW toch op 65 jarige leeftijd met pensioen willen gaan. Ook wordt door de minister in deze nota uitgebreid ingegaan op de afspraken die in het kader van de uitwerking van het Pensioenakkoord met de sociale partners zijn gemaakt over het passend maken van het Witteveenkader”.