Aanbeveling, Advies, Nota 2012

Overleg Stichting van de Arbeid met kabinet

19 december 2012


Heroverweging systeem van waardeoverdracht

17 december 2012


Verhoging tarief deskundigenoordeel UWV

7 november 2012


Verzoek aan VNG om inzicht te verschaffen in het taalaanbod van gemeenten voor de aanpak van laaggeletterdheid

19 oktober 2012


Stichting van de Arbeid reageert in brief aan EU-commissarissen Barnier en Andor op het Witboek Pensioenen en op de in dat kader voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn

6 september 2012


Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging regelingen UWV

27 augustus 2012


Wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

27 augustus 2012


Dispensatie in de cao, een transparante procedure

12 juli 2012


Evaluatie bijzondere WTV en deeltijd-WW

26 juni 2012


Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader

20 juni 2012


Wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

13 juni 2012


Dispensatie in de cao

11 juni 2012


Aanvullende informatie subsidieaanvraag vervolg project arbocatalogi

8 juni 2012


Brief over Wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

23 mei 2012


De Europese kaderovereenkomst inzake inclusieve arbeidsmarkten

16 mei 2012


De visie van de Stichting van de Arbeid op payrolling, mede in het licht van de gevolgen voor werknemers als het gaat om ontslag

11 mei 2012


Commentaar van de Stichting van de Arbeid op het voorstel van wet Wijziging Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

18 april 2012


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma en de Nationaal Sociale Rapportage in het kader van de EU-2020-strategie

18 april 2012


Reactie Stichting van de Arbeid naar aanleiding van antwoorden van de minister van SZW op Kamervragen over de gevolgen van het verschuiven van de ingangsdatum van het AOW-pensioen (brieven van de Tweede Kamer d.d. 3 april 2012)

11 april 2012


Code en Monitoringscommissie

11 april 2012


Nadere invulling voorstel voor vervolg project arbocatalogi

19 maart 2012


Reactie op Wetsontwerp versterking Bestuur pensioenfondsen

12 maart 2012


Verzoek om voor pensioenfondsen te komen tot een specifieke regeling gericht op het beperken van het aantal bestuurs- en/of toezichtfuncties

12 maart 2012


Heroverweging van cao-bepalingen met betrekking tot beperkingen van en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

2 februari 2012


Brief naar aanleiding van Motie Braakhuis/Omtzigt inzake uniformering pensioengevend loon; Wetsontwerp uniformering loonbegrip (20 131, nr. 24)

19 januari 2012


Zoeken in StvdA adviezen