Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2012 | Brief naar aanleiding van Motie Braakhuis/Omtzigt inzake uniformering pensioengevend loon (20 131, nr. 24)

Brief naar aanleiding van Motie Braakhuis/Omtzigt inzake uniformering pensioengevend loon; Wetsontwerp uniformering loonbegrip (20 131, nr. 24)

19 januari 2012 -

Naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Braakhuis en Omtzigt van 12 april 2011 over de eventuele wenselijkheid van een uniformering van het loonbegrip voor pensioenen, te realiseren via het fiscale kader voor pensioenen, het zogenoemde Witteveenkader, is de afgelopen maanden overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van de miniseries van Financiën en SZW en van de Stichting van de Arbeid.
De conclusie van de Stichting van de Arbeid is dat uniformering van het loonbegrip voor pensioenen via het Witteveenkader juist zal leiden tot een fors en complex aanpassingsproces voor een groot deel van de pensioensector. Dit leidt daarom juist niet tot administratieve lastenverlichting en tot lagere uitvoeringskosten, zoals wel het oogmerk van de indieners van de motie is.
Wat wél tot substantieel lagere uitvoeringskosten zal leiden, in het bijzonder voor bedrijfstakpensioenfondsen, is het gebruik van de zogenoemde ‘loonaangifteketen’ die door de Belastingdienst en UWV primair ten behoeve van het gebruik door publieke uitvoeringsorganisaties is opgezet. UWV mag namelijk ook een aantal van de gegevens uit deze loonaangifteketen tegen vergoeding beschikbaar stellen aan private partijen, zoals pensioenfondsen. Op dit moment is het aantal beloningselementen dat aan private partijen mag worden verstrekt nog te beperkt om de meeste pensioenregelingen zonder aanpassingen te kunnen uitvoeren. Er wordt echter op verzoek van de Pensioenfederatie gewerkt aan een uitbreiding van het aantal beloningselementen dat ook aan private partijen mag worden doorgeleverd. Dit vergt een aanpassing van de SUWI-wetgeving. Als de uitbreiding is gerealiseerd, zullen in het bijzonder bedrijfstakpensioenfondsen en de daarbij aangesloten werkgevers een forse besparing aan uitvoeringkosten kunnen realiseren met het gebruik van de gegevens uit de loonaangifteketen. De Stichting steunt deze ontwikkeling en verzoekt de betrokken bewindspersonen om de noodzakelijke aanpassing van de SUWI-wetgeving met spoed ter hand te nemen. De Stichting vraagt de bewindspersonen tot slot om de brief door te geleiden naar de Tweede Kamer.